Начало Общество Дневен ред на предстоящото днес заседание на Об С

Дневен ред на предстоящото днес заседание на Об С

СПОДЕЛИ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище  на 31.10.2012 г. (сряда)  от 14.00 часа,  при следния

                                          ДНЕВЕН РЕД:

1.Актуализация на бюджета на община Панагюрище за 2012 год.

                               ДОКЛАДВА: Кмета, Предс. ПК

2. Създаване на съвместно търговско дружество за изграждане на обект „Многофункционална спортна зала” в УПИ ІІ – Спортен комплекс, кв.6 по плана на гр.Панагюрище.

                               ДОКЛАДВА: Кмета, Предс. ПК”БИО”

3. Даване съгласие за кандидатстване на община Панагюрище по проект на Наредба № 20/07.07.2008 г. за условията и реда за предастовяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка ”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони  2007 – 2013 г.

                               ДОКЛАДВА: Кмета, Предс. ПК „ЕТСГС”

4. Разработване на проект по мярка 3.4. “Развитие на нови пазарни и промоционални кампании” по приоритетна Ос №3 „Мерки от общ интерес” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство 2007 – 2013”

                               ДОКЛАДВА: Кмета, Предс. ПК „ЕТСГС”

5. Осигуряване на средства  от общинския бюджет за специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст до средищните училища на общината.

                               ДОКЛАДВА: Кмета, Предс. ПК „ОКМДС”

6. Приемане на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Панагюрище.

                               ДОКЛАДВА:  Предс. ПК „ЕТСГС”

7. Разпореждане с общинско имущество.

7.1. Отдаване  под наем на части от сградата на ГУМ  чрез публичен търг с явно наддаване;

7.2. Закупуване на метална конструкция от „Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД;

7.3. Учредяване    право на строеж върху общинска земя на Николай Васев за изграждане на едноетажна пристройка за изграждане в УПИ ІV кв.20 по плана на с.Панагюрски колонии;

                7.4. Учредяване право на строеж върху общинска земя на Стоянка Караиванова за изграждане на едноетажна пристройка в УПИ ХVІІІ кв.5 по плана на с.Панагюрски колонии;

         7.5.  Предоставяне на имоти за възстановяването им на основоние & 27,ал.2 от ЗСПЗЗ на  наследниците на Върбан Кацарев;

        7.6. Предоставяне на имоти за възстановяването им на основоние & 27,ал.2 от ЗСПЗЗ на  наследниците на Тодор Попов;

        7.7. Предоставяне на имоти за възстановяването им на основоние & 27,ал.2 от ЗСПЗЗ на  наследниците на Георги Пелтеков;

                                          ДОКЛАДВА: Кмета, Предс. ПК

8. Настаняване на лекари, работещи в МБАЛ”Събо Николов” ЕООД, в общинско жилище.

                                              ДОКЛАДВА: Кмета, Предс. ПК”ЗСЕП”

      9. Определяне на представител на община Панагюрище в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Панагрище, Стрелча, Лесичево”.

                                          ДОКЛАДВА: Кмета

    10. Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Панагюрище.

                                                   ДОКЛАДВА: Председател  ОбС

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                       /В.Зумпалова-Ралчева/