Начало Бизнес Какво са корпоративни финанси и защо ни е нужно да знаем?

Какво са корпоративни финанси и защо ни е нужно да знаем?

СПОДЕЛИ
Община Панагюрище

Основната цел за едно предприятие е да постигне градация и увеличение на стойността си за акционерите, независимо дали следва да подлежи на продажба на дялове или не. За правилното и просперитетното му развитие е навременният и добър контрол над паричните средства, спрямо решенията, които се вземат за дългосрочен и краткосрочен план, както и финансовите инструменти, които се използват и тяхната ефективност за бизнеса. 

Специалистите от NulaBG споделят какво представляват корпоративните финанси, защо са важни за фирмата и какво трябва да знаете за тях.

Какво представляват корпоративните финанси и кои са факторите, които влияят върху тях?

Финансовият отдел и неговото ефективно проследяване влияят върху перспективата за вземане на решения и предприемането на действия, касаещите паричните средства в дългосрочен план. Специалистите, работещи в тази сфера, изготвят прогнозни анализи, благодарение на които борда на директорите или собственика при по-малките фирми взема решенията си. Корпоративните финанси показват мисленето и действието на инвеститорите.

Обект на този финансов отдел са капиталовата структура, финансирането и неговите източници, разпределянето на средства. Всичко това се извършва посредством използването на специализирани инструменти за изготвяне на анализи.

Целта на анализаторите и решенията, на база на чиято работа, вземат собствениците, е увеличаване на акционерската стойност, което се явява дивидент за акционерите. 

Корпоративни финансиТази дейност се разделя на три основни фактора, влияещи върху крайния положителен резултат:

  • капиталова структура – данните от тези анализи посочват от къде произтича финансирането. Има два начина – със собствени средства и чрез инвеститорски капитал;
  • бюджетиране и финансиране – при развити фирми с множество отдели и проекти е трудно да се определи кой е най-ефективен и заслужава заделянето на инвеститорски средства като вложение. Специалистите анализатори и  инструментите, с които си служат, създават анализи кои области и начинания следва да получат капитал за развитие и ще постигнат успех;
  • оборотен капитал и неговото управление – в основата на успешното предприятие стои краткосрочното и дългосрочното управление на средства. Предмет на оборотния капитал са краткосрочните активи и пасиви. Благодарение на съставянето на такива своевременни отчети при възникване на непредвидени разходи в краткосрочен план акционерите ще знаят с какви средства разполагат за покриването им. Тук се включват и краткосрочни кредити, вземания.

Каква е ролята на корпоративните финанси за предприятието?

Корпоративните финанси са тясно свързани с управлението на финансовите средства и резултата на предприятието, дали е на печалба или загуба. Благодарение на професионалистите в тази област и инструментариума, с който те си служат, собствениците на компаниите могат да вземат инвестиционни решения, да бъдат наясно с всички финансови дейности, силни и слаби звена, носещи парични дивиденти. 

Освен дългосрочни прогрозни анализи, работещите в областта на корпоративните финанси, следят и текущите активи и пасиви на фирмата.

Благодарение на дейността на корпоративните финанси собствениците могат да увеличат рентабилността на предприятието си чрез предприемането на нови инвестиционни проекти. По този начин се повишава и устойчивостта на фирмата в бранша в дългосрочен план, както покачването или запазването на позициите. 

Сред основните фактори, върху които влияят и за които дават информация, е дали вложеният капитал ще има възвръщаемост, а благодарение на прогнозите, могат да се очаква каква ще бъде тя и в какъв срок. Ако предприятието не разполага с цял отдел, който да извършва текущите и бъдещи проучвания, е важно да има професионалист, имащ нужните познания и квалификация за извършването им.