Начало ОБЯВА от СЛРД „Глиган“-Панагюрище

ОБЯВА от СЛРД „Глиган“-Панагюрище

Лого ЛРД "Глиган"Управителният съвет на СЛРД „Глиган” град Панагюрище, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 16. 05. 2015 г. от 10.00 ч. в ресторант „Ловен дом”.

Дневен ред:

   1. Отчет доклад на Председателя на УС

   2. Доклад на Председателя на КС

   3. План за работа и Бюджет за 2015 г.

   4. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място, при същия дневен ред.