Начало Общество От Програма „Достъп до информация“ искат връщане на законопроекта за АПК

От Програма „Достъп до информация“ искат връщане на законопроекта за АПК

СПОДЕЛИ

На 30 юли 2018 г. Програма „Достъп до информация” внесе искане до Президента на
Република България да върне за ново обсъждане от Народното събрание Законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ЗИД на АПК).
Искането за вето е подкрепено от 50 неправителствени организации.
Подписалите се срещу законопроекта са на мнение, че това е един от най-мощните
удари върху демократичната система и защитата на основните права на гражданите и
юридическите лица от 1989 г. досега и представлява сериозна крачка назад в посока на авторитарната държава, в която липсва адекватен контрол върху законността на
актовете и действията на администрацията и върховенство на закона.
Според тях, с измененията се ограничава правото на достъп до административно
правосъдие, като много от делата се превръщат в едноинстанционни, а при тези, които остават двуинстанционни, държавните такси по жалбите се увеличават многократно.
А административното правосъдие е от фундаментално
значение за защита на основните права на гражданите и юридическите лица.
Аргументите срещу новия АПК са няколко. Един от тях е,че законопроектът е приет
при изключителна непрозрачност и процедурни нарушения. Не е извършвано
проучване и оценка по отношение капацитета на съдилищата и евентуални проблеми
при злоупотреби с жалби, каквито се твърдят в мотивите. Същевременно по
безпрецедентен начин редица съдебни производства се превръщат в едноинстанционни,при което създадената двустепенна система на съдебно обжалване на административните актове се превръща в едностепенна. Това се
отнася и до случаите на защита на основни човешки права. Освен това без финансова обосновка и оценка на въздействието се увеличават многократно дължимите държавни такси по касационни жалби. Увеличението за гражданите е 14 пъти, а за юридическите лица с нестопанска цел като сдруженията на граждани увеличението е 70 пъти. Освен това, за първи път в историята на административното правосъдие ще се събират държавни такси като процент от материалния интерес, като гражданите, търсещи защита в тези случаи ще бъдат натоварвани да плащат такси в размер до 4500 лв.
Въвеждането на държавни такси, изчислени на основата на материалния
интерес, е в посока обратна на политиката на Европейския съюз за включване на
оценката на екосистемните услуги в държавното управление. Опасността от
начисляване на такава такса е тъкмо при дела, свързани с оценка въздействието
върху околната среда на проекти в сферата на енергетиката и транспортната
инфраструктура, където е основният корупционен риск. Без никаква разумна причина и въпреки изразената воля от общото събрание на съдиите от Върховния
административен съд касационните производства ще се разглеждат по принцип в
закрити заседания. Разглеждането на въпроси по същество без участието на страните в процеса е безпрецедентно и е в нарушение на принципите за състезателност и
справедлив процес, гарантирани с чл. 121, ал.1 от Конституцията и чл. 6 § 1 от
Европейската конвенция за правата на човека. Не на последно място, под благовидния предлог за въвеждане на електронно правосъдие са въведени нови задължения за жалбоподателите и адвокатите им, което препятства достъпа
до правосъдие. „Ние подкрепяме въвеждането на електронно правосъдие, като то
трябва да създава нови възможности, например за обмяна на книжа по
електронен път, а не нови задължения и тежести. Внедряването на нови
технологии по метода на робството, а не на свободата, изразява възглед за
правото на жалба като процес на молене, характерен за тоталитарната държава, а не като свободно упражняване на основно право”, казват авторите на писмото. И допълват, че с посочените изменения обикновеното 44-то Народно събрание, което заслужава да е с най-нисък рейтинг в историята ни, се подиграва с принципа на чл. 120, ал. 2 от Конституцията, според който „Гражданите и юридическите лица могат да
обжалват всички административни актове, които ги засягат освен изрично посочените със закон.“
Искането за вето до президента може да изтеглите оттук: http://store.aip-
bg.org/stanovishta/2018/Iskane_za_veto_na_APK_Final.pdf.