Начало Общество Съобщение за предстоящо обсъждане

Съобщение за предстоящо обсъждане

СПОДЕЛИ
restorant

Във връзка с кандидатстване на Община Панагюрище по

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИE”, ПРИОРИТЕТНА ОС 1: УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ, ОПЕРАЦИЯ 1.4: ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА И РИСКА СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: BG161PO001/1.409/2012 „ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА”

с основна цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – подобряване на физическата и жизнената среда в градовете, центрове на агломерационни ареали като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие

на 30 октомври 2012 година от 17:00 часа,

в Сесийна зала, втори етаж

в сградата на Община Панагюрище

ще се проведе обсъждане по ДОПУСТИМИТЕ ДЕЙНОСТИ за финансиране по схемата, свързани с:

1. Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., включително поставяне на пейки, беседки,

възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, ремонт на обществени

тоалетни възстановяване на водни площи, изграждане на поливни системи,

поставяне на градинско обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане;

2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари,

изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, включително свързани дейности, като поставяне на указателни

знаци, изграждане на спортни площадки в междублоковите пространства;

3. Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на обществени

паркинги встрани от главни улици;

4. Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и др.;

5. Създаване на достъпна архитектурна среда свързана с горните направления.

Позицията и становището на жителите на град Панагюрище е от изключителна важност за успешното реализиране на проекта.