Начало Местна власт 31 март е крайният срок за плащане на такса „куче“

31 март е крайният срок за плащане на такса „куче“

СПОДЕЛИ

Община Панагюрище напомня на собствениците на кучета, че крайният срокът за заплащане на годишната такса е до 31 март 2021 г. Таксата за притежаване на куче е в размер на 10,00 лв.

След този срок ще се извършват масови проверки и при констатирани нарушения ще се налагат санкции в размер от 100 лв. до 500 лв. на основание Наредба за отглеждане на животни, птици и устройване на пчелини на територията на община Панагюрище.

Реклама

Всяко новопридобито куче трябва да регистрирате до три месеца в общината, на чиято територия е постоянния адрес/седалище на собственика. Подава се Декларация по образец на основание чл. 117 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност от такса са освободени:

1.     кучета на лица с увреждания;

2.     служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3.     кучета, използвани за опитни цели;

4.     кучета използвани от Българския червен кръст;

5.     кастрирани кучета;

6.     кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

7.     ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Освободените от такса собственици, не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.