Начало Местна власт Община Пловдив организира кампания за разделно събиране на излезли от употреба гуми

Община Пловдив организира кампания за разделно събиране на излезли от употреба гуми

СПОДЕЛИ
restorant

В периода 23 – 27 април 2018 г. Община Пловдив организира кампания за разделно събиране на отпадъци от излезли от употреба гуми (ИУГ), и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). Гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци на посочения адрес: гр. Пловдив, Район „Северен”, ул. „Георги Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД от 09:00 до 17:00 ч.

Освен по време на кампаниите за събиране, гуми могат да бъдат предавани на площадка на ОП „Чистота“ за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в Район „Южен“, ул. „Даме Груев“ № 64А, всеки ден от 8:30 до 17:00.

При горенето на гуми негативните ефекти върху здравето са внезапни и такива, които се проявяват след години. Сравнено с изгарянето на въглища, при горене на гуми във въздуха се отделят 407% повече хром, 392% повече олово и 1448% повече арсен. Отделените тежки метали при изгарянето на гуми не изчезват, а се натрупват във всичко по пътя им и чрез дъждовната вода, проникват в почвата и реките.

За предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда е забранено изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ, и НУБА, както и изгарянето, с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

В случай на злонамерено запалване на ИУГ може да подавате сигнали на тел. 6111 – Пловдивски Общински инспекторат или в Районните полицейски управления.

Ако след предаването на старите гуми за последващо третиране, възникне необходимостта от закупуване на нови гуми, бихме искали да насочим вниманието на собствениците на автомобили към въведеното през ноември 2012 г. изискване: всички нови автомобилни гуми в Европа  да се класифицират и етикетират със стандартизирана информация за горивната ефективност, сцеплението с влажен път и произвеждания шум. Избирането на гуми, носещи етикета, показан по-долу допринася за намаляване на отражението върху околната среда от автомобилите.

Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност.