Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава на 17 октомври

Общинският съвет ще заседава на 17 октомври

СПОДЕЛИ
Общинският съвет

Общинският съвет ще заседава на  17.10. 2019 г. от 15.00 часа. Вижте предварителния дневен ред:

  1. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2019 година. Изменение на инвестиционната програма.
  2. Разрешение за изработване  на проект за подробен устройствен план /ПУП/-   план за регулация /ПР/в м. Полето   с възложител „Джесика Инвест“ АД- гр. София.
  3. Разрешение за изработване  на проект за подробен устройствен план /ПУП/-    План за регулация    /ПР/   с възложител „Джесика Инвест“ АД- гр. София.
  4. Разпореждане с общинско имущество.
  • Отдаване под наем на част от общински имот, частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване, с. Попинци, м. Белейковец

 

4.2.  Отдаване под наем на част от общински имот, частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване-II етаж в сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище
4.3. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19  от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Лазар Тодоров Бангьозов.

4.4. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19  от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Никола Стоев Панчовски.

4.5. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Петър Маринов Дупелов.