Начало Местни избори`2019 Административният съд отмени решението за избор на общински съветници в Панагюрище

Административният съд отмени решението за избор на общински съветници в Панагюрище

СПОДЕЛИ
Панагюрище бизнес, общински съвет, съветници
Реклама
финанси

Делото е образувано по жалба на ДПС, в която са изложени твърдения за извършени нарушения от страна на СИК в изборния ден

Административен съд – Пазарджик обяви за недействителен избора за общински съветници в Община Панагюрище, става ясно от решение на съда по казуса.

Съдът връща решенията за този избор на Общинска избирателна комисия Панагюрище за обявяване на действителните резултати.

Делото е образувано по жалба на ДПС, в която са изложени твърдения за извършени нарушения от страна на СИК в изборния ден, довели до опорочаване на изборния процес, като конкретно се сочи, че такива са извършени в секция № 132000003, където от дадени за ДПС общо 31 действителни гласа, 16 са обявени за недействителни. Съдът е разпоредил повторно преброяване на гласовете в тази секция, при което не са установени недействителни гласове за ДПС.

При преброяването и на гласовете за останалите партии също не са установени недействителни бюлетини, каквито има отразени в протокола на СИК. В мотивите си за решението съдът посочва, че при проведеното гласуване от СИК в избирателна секция № 132000003 е опорочен изборния процес, като гласове за отделни партии, включително и за жалбоподателя, са приемани за недействителни, без да се установи по категоричен начин от съда, че те са такива. Допуснатите нарушения биха променили вота за кандидатите. При това положение, съдът намира, че допуснатите нарушения са съществени, тъй като ако не са били допуснати, то крайният изборен резултат би бил различен.

По изложените съображения, съдът намира, че при провеждане на избора за общински съветници в община Панагюрище са допуснати съществени нарушения, които биха довели до различен резултат от проведеното гласуване и промяна на вота на избирателя.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

„Само по себе си, това не би било съществено нарушение, но при откритото производство по реда на чл.193, ал.1 ГПК по оспорване на протокола от избирателна секция № 132000003 и извършения оглед на основание чл.204 ГПК на недействителните бюлетини от съда се установи, че в обявените за невалидни такива, няма нито една, в която да е отбелязано, че е гласувано с № 55 (за ДПС). Така остава неясно защо от общо 31 бюлетини, за които е отразено в протокола, че е гласувано за ДПС в процесната секция – 16 са обявени за невалидни. Нещо повече, при извършения оглед се установиха и други драстични разминавания с изготвения протокол на СИК в избирателна секция № 132000003. Така например в него е посочено, че общия брой намерени недействителни бюлетини е 72, а в пакета се намериха 88 броя такива, като този брой е записан и на плика, в който те са опаковани, подписан с подписите на осем от членовете на СИК. В протокола е отразено, че са налице 4 броя бюлетини, празни или такива, за които е гласувано за повече от една партия. Видно е, че при преглед на бюлетините, приложени по делото, са налице 14 празни бюлетини и една, за която са отбелязани едновременно две партии – ГЕРБ и ВМРО, т.е. общият им брой е 15, а не четири. Установява се, че от останалите 73 броя недействителни бюлетини са налице 5 броя недействителни такива за ГЕРБ, 4 броя за БСП, 1 брой за ВМРО и 61 броя бюлетини, в които са налице отбелязване на преференции, но без отбелязване на номер на политическа партии или кандидатска листа, а последните две бюлетини, които са приети за недействителни, всъщност са действителни такива – и двете са подадени за ПП ГЕРБ, като в едната има отбелязани 5 преференции, а в другата 3 преференции. Съгласно чл.437, ал.2, т.5 от ИК гласът е действителен, когато: „в бюлетината за общински съветници само в едно от квадратчетата за гласуване за партия или коалиция има поставен знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ със син цвят, независимо че е отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), отбелязано със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят – приема се, че бюлетината не съдържа предпочитание (преференция) и гласът се смята за подаден само за избраната кандидатска листа“. С оглед тази разпоредба  на ИК според настоящия състав на съда тези две бюлетини категорично незаконосъобразно са приети като невалидни от СИК. По важното е обаче в случая е, че в протокола на СИК от избирателна секция № 132000003 е посочено следното разпределението на гласове по партии и коалиции:

–         за ВМРО – 24 действителни и 3 недействителни. От съда се установи само една недействителна;

–         за ЕВРОРОМА – 10 действителни и 15 недействителни. От съда не се установиха недействителни;

–         за ГЕРБ – 155 действителни и 8 недействителни. От съда се установиха 5 недействителни;

 

–         за ВОЛЯ – 11 действителни и 13 недействителни. От съда не се установиха недействителни;

–         за ДПС – 15 действителни и 16 недействителни. От съда не се установиха недействителни;

–         за БСП – 68 действителни и 7 недействителни. От съда се установиха 4 недействителни;

–         за СДС (БЗНС) – 38 действителни и 6 недействителни. От съда не се установиха недействителни;

При така установеното от съда остава неясно поради каква причина 61 броя недействителни бюлетини, в които няма отбелязване да е гласувано за определена партия или коалиция, а има само отбелязване на преференция, са приети за недействителни като гласове за отделните партии и са разпределени между тях. Обстоятелството, че тези обявени за недействителни бюлетини гласове по партии не се установиха от съда, не означава естествено автоматично, че те са били действителни такива, но в тази насока например има достатъчно индикации, както в самия протокол, където са отразени като подадени гласове за отделни партии, така и съдържащи се в показанията на свидетелите по делото, поне по отношение на гласовете на ДПС, за които конкретно свидетелката Н. С. К. – секретар на СИК в избирателна секция № 132000003 твърди, че са били действителни такива при броенето им, тъй като лично е възприела този резултат от 31 броя действителни гласове за ДПС. Така се установява в хода на делото, че е налице резултат, който е различен от отразеното в протокола. Това касае както посочването на броя на недействителните гласове, които не са разпределени по партии и коалиции или е неясен вотът на избирателя, така и подадените гласове за отделните партии. В комбинация с обстоятелството, че в протокола са нанасяни поправки, очевидно след представянето му по реда на чл. 442 ИК на представител на ДПС преди предаването му в общинската избирателна комисия, за които поправки се поставя резонен въпрос кога след това са нанесени (макар и поправките да не влияят на крайния изборен резултат), както и обстоятелството, че в протокола е посочен час на подписването му от членовете на СИК – 11,50 часа на 27.10.2019 г., т.е. много преди приключване на изборния ден, то съдът намира, че изготвеният протокол от СИК не съответства на удостовереното в него с действителността. Съгласно правната теория и съдебната практика, когато длъжностното лице е удостоверило осъществени пред него факти, които в действителност не са се случили, е налице неистинност на обективираното в официалния свидетелстващ документ удостоверяване. Неистинността на документа може да се установява с всички доказателствени средства, вкл. свидетелски показания. В конкретния случай посредством събраните по делото доказателства се установи, че в протокола на СИК от избирателна секция № 132000003 са отразени обстоятелства, които не бяха установени реално от съда (посочени по горе). Изводът за неистинността на протокола не се променя от обстоятелството, че той е подписан от всички членове на СИК и към него няма приложени жалби, възражения, заявления или особени мнения, касаещи именно отчитането на гласовете. Нарушението на изборните правила е съществено, тъй като удостоверяванията в протокола пряко влияят на резултатите от изборния процес. На първо място дори само подадените 16 гласа за ДПС, отразени като недействителни, но не установени от съда при преглед на недействителните бюлетини, да са действителни такива, то се променя изборната квота – от 363 на 364 гласа. На следващо място съгласното атакуваното решение на ОИК Панагюрище за ДПС има подадени 358 гласа, като евентуално допълнително 16 действителни такива водят до преминаване на квотата за избор на общински съветник. Това от своя страна води до промяна на мандатите за останалите партии, конкретно мандатите на ВМРО от два стават един съгласно методиката в приложение № 5 към чл.453, ал.1 ИК. Така според съда вторият избран от листата на ВМРО за общински съветник – И.И.Р. не следва да бъде обявен за такъв. Още по драстично разминаване се получава, ако всички гласове в конкретната СИК, подадени за отделните партии и отчетени като недействителни такива в протокола, са всъщност действителни. Тогава изборната квота се променя на 366 гласа, като отново ДПС следва да получат един мандат, но за сметка на един мандат на ПП ГЕРБ и избраната от тяхната листа за общински съветник Ц.Ц.Б., а не за сметка на ВМРО и кандидата им И.И.Р.“, сочи се в решението на магистратите.

 

Решението за избор на съветници е обявено за недействително и върнато на Общинската избирателна комисия за обявяване на действителните резултати. Изходът от делото не е окончателен и може да се обжалва пред Върховния административен съд в едноседмичен срок.