Начало Местна власт Днес ще се проведе редовното заседание на Общинския съвет

Днес ще се проведе редовното заседание на Общинския съвет

20
0
СПОДЕЛИ

Редовното си заседание ще проведе Общинският съвет на 27 август, от 14:00 часа. Вижте какъв ще е дневният ред на предстоящата сесия:

ob6tina-panagiuri6te-pa1211. Утвърждаване на маломерни паралелки в училищата в община Панагюрище за учебната 2013/2014 година.

2. Кандидатстване с проектно предложение „Разнообразяване на туристическите дейности в община Панагюрище чрез доставка на модулен сценичен подиум за представяне на местно културно наследство по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” към Стратегията за местно развитие МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 20-13 година, Ос 4, Мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие”.

3. Актуализация на бюджета на община Панагюрище за 2014 година.

  1. Разпореждане с общинско имущество

4.1. Даване предварително съгласие по реда на чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за промяна начина на трайно ползване на имот № 007014 с площ 68.409 дка. – пасище, мера – публична общинска собственост, имот № 007020 с площ 5.042 дка. – пасище, мера – публична общинска собственост и имот № 007028 с площ 5.117 дка. – пасище, мера – публична общинска собственост, намиращи се в местност „Сечемека”, землище с. Оборище, община Панагюрище от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

4.2. Продажба на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.

4.3. Изработване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Трасета на водопровод и електропровод, захранващи обект „Склад за зърно и ремонт на селскостопанска техника“ в поземлен имот с идентификатор 55302.470.7 в местността “Полето“, землище на гр.Панагюрище, община Панагюрище.

4.4. Промянана начина на трайно ползване на имоти – публична общинска собственост, попадащи в бивш Стопански двор на ТКЗС, с.Баня, землище Панагюрище.

4.5. Даване съгласие на „АГРОКОМПЛЕКС БАНЯ” ЕООД за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват поземлени имоти – собственост на дружеството с начин на трайно ползване – стопански двор и поземлени имоти – общинска собственост в местността „Венеца/Шортек” в землището на с.Баня, община Панагюрище.

4.6. Учредяване право на строеж върху общинска земя на Стайо Георгиев Чочев за изграждане на едноетажна пристройка към сграда негова собственост, находяща се в с.Панагюрски колонии.

 

4.7. Учредяване право на строеж за строителство на едноетажна сграда със застроена площ от 50 кв.м. в общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор №55302.501.223, находящ се на ул.”Княз Борис І” в гр.Панагюрище, чрез публичен търг с явно наддаване.

4.8. Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ХІІІ „Ветеринарна лечебница”, находяща се в кв.37 по плана на с.Оборище, община Панагюрище.

4.9. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет по дентална медицина в сградата на Здравна служба в с.Поибрене.

4.10. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински обект – частна общинска собственост за нуждите на ПК”Традиция” – гр.Панагюрище.

 

5.Приемане Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за 2013 година и за първо полугодие на 2014 година.