Начало Бизнес „Асарел-Медет“АД обявява подбор за длъжността „Машинист на автокран с товароподемност над 16...

„Асарел-Медет“АД обявява подбор за длъжността „Машинист на автокран с товароподемност над 16 тона“

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„МАШИНИСТ НА АВТОКРАН С ТОВАРОПОДЕМНОСТ НАД 16 ТОНА“

КЪМ ЦЕХ „РР И ЦРБ“

Кратък профил на длъжността
 Управлява и обслужва автокран с товароподемност над 16 т.;
 Придвижва автокрана до мястото за вдигане и преместване на товара, закачва товара, контролира провисването на закачването на товара, повдигането, преместването и спускането;
 Пренастройва оборудването от транспортен в работен режим.
 Премества различни товари в рамките на работната площ на съоръжението и
допустимото тегло. Осъществява управление на ходовото, повдигателното и
въртеливото движение, наклона на стрелата и на допълнителните съоръжения.
 Не допуска работа на машината в критичен режим, както и спазва всички условия по ЗБУТ, при изпълнение на задълженията си;
 Ежедневно обслужва машината и проверява техническото й състояние преди
започване на работа;
 Полага непрекъснати конкретни грижи по стопанисването на специализираното
оборудване, инструментите, консумативите и резервните части и осъществява на
непрекъснат контрол върху работата на отделните системи;
 Участва в мероприятията по поддържане на ред и чистота на територията на
дружеството, работни групи, мероприятия по рекултивация и всички дейности,
свързани с поддържане на екологичния баланс в дружеството.
 Носи отговорност за ефективното и срочно изпълнение на поставените задачи;

Образователни и квалификационни изисквания
 образование:
Завършено средно образование или Професионален техникум по автомобили,
трактори и кари или приравнени към тях“;
 допълнителни квалификационни изисквания:
– Да притежава СУМПС категория “С” и Свидетелство за правоспособност за
Машинист на автокран – I степен (над 16 тона – неограничен товар).
 професионален опит:
Изисква се минимум 3 години трудов стаж с професионална практика – наличие на
опит в управлението, експлоатацията, техническото обслужване и ремонта на
автокран. Боравене с всички видове шлосерски инструменти, било то ръчни или
механични, използване на сапани и работа с товари, както лични предпазни и
огнегасящи средства.

 лични качества:
Умения за работа самостоятелно и в екип, комуникативност, социални умения,
организираност, експедитивност; Спазване на радиодисциплина в ефир; Повишена
сръчност, съобразителност и оперативност при изпълнение на служебните
задължения.

Необходими документи за кандидатстване :
Молба, подробна автобиография, копие на диплома за завършено образование,
копие на документи за допълнителни квалификации;
Срокът за подаване на документите е до 17.08.2018 г. на е-mail:
pbox@asarel.com и nelipoptoleva@asarel.com

Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи,
ще получат покана за интервю.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
„Асарел-Медет“ АД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Асарел-Медет“ АД
обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Асарел-Медет“АД
предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното,
бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Асарел-Медет“АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите
срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.