Начало Бизнес „Асарел-Медет“ АД обявява подбор за машинен оператор

„Асарел-Медет“ АД обявява подбор за машинен оператор

СПОДЕЛИ

ОБЯВЯВА ПОДБОР
ЗА МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ И ПОДСТАНЦИЯ,
ЗВ. „ПОДСТАНЦИИ И МРЕЖИ“,
ОТДЕЛ „ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИНЖЕНЕРИНГ“

 

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ Е:

 • Със средно специално или средно професионално образование или висше образование, специалност – „Минна електромеханика“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Електротехника“, „Ел. мрежи и централи“, „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“;
 • Притежава опит в оперативно и техническо обслужване на ел. уредби – средно и високо напрежение, както и не по-ниска от ІV квалификационна група по електробезопасност.

В КАКВО СЕ СЪСТОИ РАБОТАТА?

 • Отговаря за качественото и непрекъснато електроснабдяване на потребителите, захранени с напрежение от подстанцията;
 • Извършва оперативни превключвания в ЗРУ /Закрити разпределителни уредби/ и ОРУ /Открити разпределителни уредби/ в подстанцията;
 • Води оперативната документация и следи за нормалната работа и техническа изправност на електрическите машини и съоръжения в подстанцията;
 • Следи и отчита стойности на защитната и измервателната апаратура в командните и релейни зали и ЗРУ, с цел осигуряване на непрекъсната и безаварийна работа на всички ел. системи и съоръжения;
 • Полага непрекъснати грижи по стопанисването на оборудването, инструментите и материалите; постоянен контрол по изправността на използваните инструменти и приспособления; провежда технически надзор на ел. оборудването. 

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:

 • Отговорност, дисциплина
 • Стремеж към качествено изпълнение на производствените задачи
 • Умения за работа самостоятелно и в екип 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

Необходими документи:

 • Молба за участие в подбора
 • Професионална автобиография
 • Копие от дипломи за завършено образование
 • Копие от документи за допълнителна квалификация

 

Срокът за подаване на документите е до 19.11.2021 г. в запечатан плик адресиран до дирекция „Човешки ресурси“ или на е-mail: pbox@asarel.com или nmarhova@asarel.com

Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.

 „Асарел-Медет“ АД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Асарел-Медет“ АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна.

Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „Асарел-Медет“АД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Асарел-Медет“АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.