Начало Общество „Асарел-Медет“ АД спечели проект за подобряване условията на труд (2)

„Асарел-Медет“ АД спечели проект за подобряване условията на труд (2)

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Иновативна компютърна система ще прави оценка на риска и мониторинг на условията на труд

„Асарел-Медет“ АД спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001 2.3.02 “Безопасен труд“ . Стойността на проекта с наименование „Подобряване на условията на труд в „Асарел-Медет” АД“ е 183 640,50 лв. като предвиденото финансиране от Оперативната програма е в размер до 146 912,40 лв. Проектът ще се изпълнява в продължение на 12 месеца и бе представен официално на 28 септември. Прокуристът г-н Иван Дончев и г-н Александър Чобанов, директор „Човешки ресурси” в „Асарел-Медет” АД, подчертаха, че гарантирането на здравословни и безопасни условия на труд е основен приоритет в политиката на компанията. Предстоящите дейности по проекта представи ръководителят на отдел „Безопасност и здраве при работа” инж. Нейко Узунов.

От представената информация стана ясно, че в рамките на проекта се предвижда да бъде оборудван учебен кабинет  по безопасност и здраве при работа и  да бъде въведен стандарт ISO 31000:2009. Във връзка с реализацията на проекта ще бъде направен анализ на състоянието и организацията на трудовата дейност и ще се инвестира в нови мерки за подобряване на трудовата среда. Предвижда се и изграждането на иновативна  компютърна система за оценка на риска и мониторинг на условията на труд.

Ежегодно „Асарел-Медет” АД инвестира между 2 и 3 млн. лева по традиционната си фирмена програма „Безопасност и здраве при работа”.  Компанията е носител на наградата „Прометея” на КНСБ за осигуряване на най-висок стандарт на безопасност на труда, а през 2011 година стана и единствената минна компания с награда в конкурса на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда. През месец октомври по повод Европейския месец за здраве и безопасност при работа „Асарел-Медет” АД ще покаже на национално ниво добрите си практики в тази сфера.

  Това е поредният проект по европейските оперативни програми, който се реализира от компанията. През 2009 година по ОП „Развитие на човешките ресурси” беше изпълнен проектът за серия от обучения по проект „Мениджърите не се раждат, а се създават” на обща стойност 98 702 лева, а през 2012 година бе изпълнен и   проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” за нов етап технологична модернизация на предприятието на обща стойност 16.7 милиона лева.

––––––––––––––––––––––––

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият документ е създаден с финансовата помощ на Европейски социален фонд. "Асарел-Медет"АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта-София.