Начало Общество „Асарел – Медет“ АД успешно изпълни проект за подобряване условията на труд

„Асарел – Медет“ АД успешно изпълни проект за подобряване условията на труд

СПОДЕЛИ
restorant

Проект BG 051PO001-2.3.02 – 0006
„Подобряване условията на труд в „Асарел-Медет“ АД“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд
на Европейския съюз

 

„Асарел-Медет“ АД успешно приключи проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001 2.3.02 “Безопасен труд“. Резултатите бяха отчетени на заключителна пресконференция, проведена в новооборудвания кабинет по безопосност и здраве при работа. Изпълнението на проекта бе представено от г-н Александър Чобанов, директор „Човешки ресурси” в „Асарел-Медет” АД в присъствието на експерти,  журналисти, представители на местната власт и неправителствени организации. По време на пресконференцията бяха зададени въпроси, свързани с целите на проекта, постигнатите резултати и работата на екипа. Присъстващите дадоха своята оценка и чрез попълване на анкетни карти.

 Стойността на проекта „Подобряване на условията на труд в „Асарел – Медет” АД“ е 183 640.50 лв, като осигуреното от Оперативната програма финансиране е в размер на 146 912.40 лв, а съфинансирането от страна на дружеството  36 728.10 лв. Проектът се изпълни в продължение на 12 месеца, като генералната му цел е подобряване условията на труд в предприятието при спазване на нормите и изискванията за безопасен труд.
   В резултат на това беше оборудван нов учебен кабинет по безопасност и здраве при работа, въведе се стандарт ISO 31000:2011 за оценка на риска, закупени бяха допълнително лични предпазни средства и специализирано работно облекло. Извършиха се и още серия дейности, свързани с усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в предприятието, създадени бяха предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки.

Една от подцелите на проекта беше повишаване на ефективността на производството и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси, както и повишаване на мотивацията на персонала за спазване изискванията за безопасност.

 Във връзка с реализацията на проекта беше направен анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, модернизация и  обезопасяване на съществуващи обекти, машини и съоръжения. За целите на проекта се изгради иновативна компютъризирана система за оценка на риска и мониторинг на условията на труд.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият документ е създаден с финансовата помощ на Европейски социален фонд. "Асарел-Медет"АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта-София.