Начало Бизнес „Асарел-Медет“ АД в уникално международно сътрудничество с бизнеса, академичните среди и правителствени...

„Асарел-Медет“ АД в уникално международно сътрудничество с бизнеса, академичните среди и правителствени организации в проекта X-MINE

СПОДЕЛИ

Европейската комисия финансира изследователски дейности по проекта X-MINE, изпълняван от международен консорциум от 14 партньори, за разработване на нова технология за анализиране на сондажни ядки, триизмерно моделиране и разработване на технология за по-ефективно сортиране на руда и откривка. Проектът X-MINE е с обща продължителност на дейностите от 3 години и стартира с провеждането на начална среща във финландската научна организация VTT, която е координатор по проекта.
Проектът получава финансова подкрепа по Програма Хоризонт 2020 – най-голямата до момента програма за научни изследвания и иновации в Европейския съюз с общ бюджет от почти 80 млрд. евро, планиран за усвояване за период от 7 години (от 2014 до 2020 г) – в допълнение към частните инвестиции, които ще привлече. Програмата цели реализирането на повече научни открития и утвърждаване на водещи световни позиции на участниците чрез пренасянето на иновативни идеи от лабораторията към пазара.
Проектът представлява сътрудничество между организации от Финландия (VTT Oy, Advacam Oy), Полша (Antmicro Sp. z o. o.), България („Асарел-Медет” АД), Чехия (Advacam s.r.o.), Гърция (Hellas Gold S.A.), Кипър (Hellenic Copper Mines Ltd), Румъния (Institutul Geologic Al Romaniei), Швеция (Orexplore AB, Университет Упсала, Шведско геоложко дружество, Lovisagruvan AB и Bergskraft) и Австралия (Swick Mining Services Ltd).
Въз основа на нуждите на четирите участващи миннодобивни компании („Асарел-Медет” АД, Hellas Gold S.A., Hellenic Copper Mines Ltd и Lovisagruvan AB), експлоатиращи находища с различни геоложки и минераложки характеристики и обеми преработвана руда, изследователските и технологичните партньори ще разработят оборудване за бърз проникващ анализ, базирано на рентгеново-флуоресцентения анализ и томография на ядки от експлоатационно сондиране, както и оборудване за отделяне на откривка и разделяне на руди с различни съдържания. С изпълнението на проекта се цели подобряване ефективността на ресурсите, въздействието върху околната среда и икономическите показатели на минните компании.
Този проект предоставя уникалната възможност на компании и организации, извършващи активни проучвателни дейности, добив на метали и геоложко картиране, да работят съвместно с експерти в изработката на авангардни аналитични инструменти и производствени решения. Заедно консорциумът ще разработи приложими към конкретните нужди методи, целящи да рационализират геоложките проучвания и да намалят обема на иззетата откривка. Като цяло проектът се очаква да допринесе за намаляване въздействието върху околната среда от транспортирането на материала, обогатяването на рудата и химичната обработка при извличането на цветни и черни метали, което от своя страна ще доведе до понижаване на себестойността на произведеното количество метал.
Общият бюджет за тригодишния проект възлиза на 11.9 млн. евро, като делът на Европейския съюз в него е 9.3 млн. евро.
Като партньор „Асарел-Медет“ АД е ангажиран в изпълнението на всички дейности по проекта, като в компанията са планирани тестове и на двата типа разработено оборудване – за анализ на сондажната ядка и за сортиране на откривката от рудата.

За проекта е създаден уебсайт: www.xmine.eu.
Чувствайте се поканени да ни следвате там!
За повече информация можете да се свържете с:

Координатор на проекта: Janne Paaso, VTT, Финландия, janne.paaso@vtt.fi
Тел. +358 20 722 2145
Мобилен: +358 40 070 7052
Връзки с обществеността: Stefan Sadbom, Bergskraft, Швеция, stefan.sadbom@bergskraft.se

Мобилен: +46 70 27 327 87
Или се свържете с местния партньор по проекта:
Инж. Ивайло Василев, „Асарел-Медет“ АД, България, ivasilev@asarel.com
Мобилен: +359 879 442 810