Начало Общество „Асарел-Медет“ ще инвестира 83 милиона лева в програмите си за устойчиво развитие

„Асарел-Медет“ ще инвестира 83 милиона лева в програмите си за устойчиво развитие

СПОДЕЛИ

Всички тези мащабни инвестиции са съсредоточени в Панагюрище, защото подкрепата на родния край е осъзната от акционерите, ръководството и работещите в  компанията като висша фирмена ценност и лична кауза, подчерта изпълнителният директор на дружеството Лъчезар Цоцорков.

През изминалата година "Асарел-Медет" е инвестирал над 50 милиона лева за изпълнение на годишните фирмени програми за устойчиво развитие, които са в три направления – икономическо, екологично и социално. За настоящата 2013 година е планирано дружеството да инвестира 83 милиона лева. Това стана ясно на проведената на 11 януари  в зала „Асарел” в СПА хотел „Каменград” публична презентация на дейността на предприятието през 2012 година.

Събитието бе уважено от главния секретар на Областна администрация  Светлан Карталов, председателя на Общински съвет-Панагюрище  Веселина Ралчева, зам.-кмета на общината Галина Матанова, общински съветници и кметове на кметства от общината, лидерите на националните миньорски синдикати към КНСБ и КТ „Подкрепа” Валентин Вълчев и  Владимир Топалов, представители на местния бизнес, медии и граждани.

 Отчитайки постигнатото през 2012 година, изпълнителният директор на компанията Лъчезар Цоцорков, подчерта значимостта и приноса на „Асарел-Медет”АД за устойчивото развитие на общината, областта и страната.

Детайлно бяха представени приетите в дружеството седем програми за устойчиво развитие и инвестициите, които са направени по тях през 2012 година. За модернизацията на техниката и технологията в предприятието са инвестирани над 30,7 милиона лева през миналата година. В изпълнението на екологичната програма през 2012 г. са вложени 5,3 милиона лева, като заедно с експлоатационните разходи за пречиствателните съоръжения средствата достигат 6,7 млн. лева. По програмата за гарантиране на безопасна и здравословна трудова среда са вложени 3,3 милиона лева, а фирмените програми за обучение и квалификация на кадрите възлизат на над 300 хиляди лева.

Екологичните инвестиции за 2012 г. бяха обстойно представени в направлението „Екологична отговорност”, което  е един от трите стълба на устойчивото развитие, заедно с икономическата и социална отговорност на компанията.  Презентирани бяха и резултатите от три нови проекта за екологичен мониторинг, които са реализирани през миналата година: първият от тях касае паралелно изследване на приземната въздушна среда, осъществено чрез серия от едновременни измервания – на производствената площадка на “Асарел-Медет”АД и в центъра на град Панагюрище. Мониторингът е проведен от акредитирана лаборатория през четирите сезона на годината, като заключението на експертите е, че производствената дейност на дружеството не влияе върху качеството на въздуха в града. Другите два проекта за екологичен мониторинг са изпълнени по  споразумение с неправителствената организация Български център за зелена икономика. Това са проектите „Мониторингови проучвания върху състоянието на река Асарелска, изградените хидротехнически съоръжения и преценка необходимостта от допълнителни превантивни съоръжения за опазване на водите” и  „Доставка и монтаж на автоматични мониторингови станции за състоянието на водите”. Единият проект на стойност 52 хил. евро е изпълнен от германската фирма G.E.O.S. и включва 12 седмични пробонабирания от 9 съвместно определени пункта. Получените данни от лабораторните изследвания в Германия и анализите на фирма G.E.O.S. показват, че няма установено превишение на показателите за водоприемник втора категория. Потвърждава се ефективното управление на водите и надеждността на хидротехническите съоръжения на дружеството. От немските специалисти е направена оценката, че пречиствателните съоръжения  на “Асарел-Медет” АД работят по съвременна високоефективна технология, съгласно технологичните регламенти и заустват води, отговарящи на индивидуалните емисионни ограничения. За изпълнител на другия проект „Доставка и монтаж на автоматични мониторингови станции за състоянието на водите” е избрано българското представителство на немския лидер „Hach Lange”, като договорът възлиза на 174 хил. лв. Доставени са шест станции, от които една е монтирана на територията на предприятието, а друга е на изходния пункт на дружеството на река Асарелска. Останалите четири станции са по поречието на река Банска Луда Яна и река Луда Яна, така че да отчитат влиянието на съответните населени места.

Другият основен акцент в представянето на дейността на дружеството за 2012 г. бе по темата „Социалната отговорност”, където бяха презентирани програмите за развитие на човешките ресурси, безопасност и здраве при работа и партньорството с община Панагюрище. Подчертано бе, че в дружеството не са регистрирани професионални заболявания, а през 2012 г. отново няма регистрирана трудова злополука.

Изпълнителният директор припомни, че десетки проекти, инициативи и идеи за развитието на общината бяха подкрепени в рамките на дарителския договор за 2012 година на обща стойност 365 000 лева. Посочена бе и оказаната навременна помощ за решаването на проблема с разчистването на натрупаните в продължение на десетилетия нерегламентирани сметища, за което дружеството бе отличено с националната награда за „Зелена България” от министерството на околната среда и водите.

Като пример за социално отговорно поведение бяха посочени и реализираните през годината два големи проекта за общо около 15 млн. лв., които чертаят нови перспективи пред развитието на туризма в общината –  модернизирането на Дома на миньора – хотел „Каменград” и  изграждането на  залата трезор в Исторически музей- Панагюрище за експонирането на оригинала на Панагюрското златно съкровище, която бе обявена за „Сграда на годината”.

   Като пример за доброто партньорство с Общината бяха споменати и други два мащабни проекта, които бяха стартирани през 2012 година и ще продължат през 2013-та – изграждането на многофункционална спортна зала с 2000 места и създаването на модерен медицински център, като прогнозната стойност на двете начинания надхвърля общо 30 милиона лева.

  В рамките на презентацията бяха анонсирани още три значими социални проекта на компанията – изграждането на колеж или филиал на висше учебно заведение, създаването на ловно стопанство, както и газификацията на община Панагюрище.

      Изпълнителният директор на „Асарел-Медет” АД д-р инж. Лъчезар Цоцорков  за пореден път подчерта, че всички тези инвестиции са съсредоточени в Панагюрище, защото акционерите, ръководството и работещите в  компанията възприемат подкрепата за родния край като висша фирмена ценност и лична кауза.