Начало Бизнес „Асарел“ получи положителна оценка за качеството на внесения Доклад за оценка на...

„Асарел“ получи положителна оценка за качеството на внесения Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, предстоят обществените обсъждания

СПОДЕЛИ

Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пазарджик уведоми „Асарел-Медет“ АД, че дава положителна оценка за качеството на Доклад за постфактум оценка на въздействието върху околната среда на проект „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет“АД“ и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение „Комплексен проект за развитие на „Асарел-Медет“ АД до 2040 г.“.  

Докладът е изготвен от екип на „Еф Си Джи ПОВВИК“ и съгласно оценката на компетентния орган е в съответствие с нормативните изисквания и с представеното задание. В него подробно са отразени резултатите от проведените консултации; описани са разгледаните алтернативи, като е извършен анализ и съпоставка, включително нулева алтернатива; направено е описание и е извършен анализ на компонентите и факторите на околната среда, както и описание, анализ и оценка на значимостта на въздействията и са предложени мерки за опазване на околната среда по компоненти. Към доклада са представени онагледяващи графични материали – карти, схеми, скици, диаграми и таблици в подходящ мащаб. Нетехническото резюме е разработено в необходимия обем, като информацията е поднесена на достъпен за обществеността език и е представено като самостоятелно приложение. 

Положителна оценка е дадена и на качеството на Доклада за оценка за степента на въздействие на оценяваните проект и инвестиционно предложение. 

Предстои следващият етап от процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, а именно – провеждането на срещи за обществено обсъждане в заинтересованите общини/кметства, определени от Регионалната инспекция по околната среда и водите-Пазарджик.

Дейностите, предмет на Доклада за постфактум оценка на въздействието върху околната среда на проект „Разширяване на промишлената площ на „Асарел-Медет“ АД“ и оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение „Комплексен проект за развитие на „Асарел-Медет“ АД до 2040 г.“ ще осигурят устойчивото развитие на най-големия работодател в община Панагюрище и една от водещите индустриални компании в България.