Начало Общество Частен съдебен изпълнител продава санаториума в Баня

Частен съдебен изпълнител продава санаториума в Баня

204
0
СПОДЕЛИ
restorant

banq

УПИ І – „ За санаториум на МНЗ и парк“ с площ от 49 086 кв.м. , находящ се в кв.1 по плана на с.Баня, Община Панагюрище при граници и съседи: от север – улица, от изток – улица , от югозапад – река Банска Луда Яна, съгласно скица № 308/01.09.2016 г. на Община Панагюрище, който е бивш имот с пл.№ 479 с площ от 52 262 кв.м, а съгласно документ за собственост е с площ от 52300 кв.м., ведно с построените в имота: 1. СГРАДА с пл. № 479, с предназначение – друг вид обществена сграда, парцел – І , с площ по документи от 128 кв. м. ( сто двадесет и осем квадратни метра ), представляваща едноетажна масивна сграда- пералня.; 2. СГРАДА с пл. № 479, с предназначение – друг вид обществена сграда, парцел – І, с площ по документи от 860 кв. м. (осемстотин и шестдесет квадратни метра), представляваща четириетажна масивна сграда – балнеосанаториум.; 3. СГРАДА с пл. № 479, с предназначение – друг вид обществена сграда, парцел – І, с площ по документи от 16 кв. м. (шестнадесет квадратни метра), представляваща масивна едноетажна сграда – тоалетна.; 4. СГРАДА с пл. № 479, с предназначение – друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, парцел – І, с площ от 57 кв. м. (петдесет и седем квадратни метра), представляваща едноетажна метално – стъклена оранжерия.; 5. СГРАДА с пл. № 479, с предназначение – друг вид сграда за обитаване, парцел – І, с площ по документи от 10 кв. м. (десет квадратни метра), представляваща едноетажен метален павилион.; 6. СГРАДА с пл. № 479, с предназначение – друг вид обществена сграда, парцел – І, с площ по документи от 505 кв. м. (петстотин и пет квадратни метра), представляваща едноетажна масивна сграда – балнеолечебница.; 7. СГРАДА с пл. № 479, с предназначение – сграда за водоснабдяване и канализация, парцел – І, с площ по документи от 53 кв. м. (петдесет и три квадратни метра), представляваща полумасивна едноетажна помпена станция – 1.; 8. СГРАДА с пл. № 479, с предназначение – друг вид обществена сграда, парцел – І , с площ по документи от 58 кв. м. (петдесет и осем квадратни метра), представляваща масивна едноетажна дърводелска работилница.; 9. СГРАДА с пл. № 479, с предназначение – административна, делова сграда, парцел – І, с площ по документи от 100 кв. м. (сто квадратни метра), представляваща двуетажна масивна административна сграда.; 10. СГРАДА с пл. № 479, с предназначение – друг вид обществена сграда, парцел – І, с площ по документи от 29 кв. м. (двадесет и девет квадратни метра), представляваща масивна едноетажна сграда – тоалетна.; 11. СГРАДА с пл. № 479, с предназначение – друг вид обществена сграда, парцел – І, с площ по документи от 61 кв. м. (шестдесет и един квадратни метра), представляваща едноетажна масивна съблекалня.; 12. СГРАДА с пл. № 479, с предназначение – сграда за водоснабдяване и/или канализация, парцел – І, с площ по документи 30 кв. м. (тридесет квадратни метра), представляваща масивна едноетажна помпена станция – 2.; 13.Плаж- изграден в централната част на поземления имот с изпълнена по южната и западната граница масивна ограда с височина 1,50 м, а по източната – ограда 2 м от бетонов фундамент и прогледни метални пана с изпълнена около басейните и сградите настилка от тротоарни плочи, ведно с два басейна , облицовани в мозайка, без пречиствателни съоръжения към тях, ведно с всички приращения и подобрения в имота.