Начало Местна власт Четири фирми с оферти по обществената поръчка за уличното осветление

Четири фирми с оферти по обществената поръчка за уличното осветление

59
0
СПОДЕЛИ
Реклама

lampiДнес бяха отворени подадените оферти по обявена от Община Панагюрище открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане, поддържане и текущ ремонт на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Панагюрище”. Обществената поръчката бе обявена в Регистъра на обществените поръчки в Агенцията за обществени поръчки, преписка  00564-2014-0014 и на сайта на Общината в Профил на купувача, на 26 септември 2014 година, със срок за подаване на офертите до 17:00 часа на 28 октомври 2014 година,.

В Центъра за услуги и информация на гражданите, в установения срок бяха подадени и входирани 4 оферти от  фирми – “Денима 2001” ООД – София, “ЕТРА – ЕЛ” ООД – Велико Търново, “ДИ ТИ АЙ” ООД – Пазарджик и “ВЕНИТ” ЕООД – Пазарджик. Една оферта, подадена от  “Улично осветление” ЕАД – София, беше върната на участника, поради  подаването й след крайния срок.

Офертите бяха отворени днес – 29 октомври 2014 година, в 10:00 часа, от комисия в 5-членен състав (юрист, двама общински служители и двама външни експерти, по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП), назначена със заповед на кмета на община Панагюрище за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. Офертите бяха разгледани от комисията в частта за допустимост до отваряне на ценови оферти. На публичното заседание не присъстваха представители на фирмите–участници и на средствата за масово осведомяване.

В резултата на работата си , комисията установи липса на документи по чл. 68, ал.11 от ЗОП на един от участниците и в срок от пет работни дни от получаването на протокола от заседанието участникът е необходимо да представи изискваните допълнителни документи. След разглеждане на предварително представените документи от участника, комисията ще пристъпи към отваряне на ценовите предложения.

Възложителят, Община Панагюрище, в срок от 5 работни дни след приключване на работата на комисията ще издаде мотивирано решение, с което ще бъде обявено класирането на участниците, както и участника, определен за изпълнител.