Начало Местна власт Дневен ред от 5 точки обсъждат общинските съветници днес

Дневен ред от 5 точки обсъждат общинските съветници днес

СПОДЕЛИ
Панагюрище бизнес, общински съвет, съветници

Oт 16.00 часа днес ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва точки:

1.Одобряване на План- сметка  за необходимите разходи за услуги по събиране и транспортиране  на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации в депо, поддържане  чистотата на териториите за обществено ползване    на територията на Община Панагюрище за 2022 година.

2.Приемане на Бизнес план за дейността на „ДКЦ I -Панагюрище“ ЕООД през периода 2022-2024 година

3.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на Илия Георгиев Анчев и Неделко Георгиев Анчев от гр. Панагюрище

4.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на Цвятко Тодоров Тодорчев, с. Баня

5.Разпореждане с общинско имущество.

5.1.  Определяне на предназначението на общинските жилища на територията на Община Панагюрище

5.2Настаняване под наем в общинско жилище – апартамент, находящ се на ул. „Иван Кузмов“ бл.2, ет.2, ап.8.