Начало Общество Дневен център за деца с увреждания „Дъга“ търси психолог

Дневен център за деца с увреждания „Дъга“ търси психолог

СПОДЕЛИ

 Дневен център за деца с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище, обявява свободно място за психолог/на 7 часов работен ден/.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 1. Висше образование – завършено образование психология, степен бакалавър / магистър;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, по чл.70, ал.1 във вр. с чл.67, ал.1, т.1.

Възнаграждение по трудов договор, за месец – 540 лв.

Ред за провеждане на подбора:

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
 2. < >Писмено заявление за кандидатстване;Автобиография/ СV/ по образец;
 3. Диплом за завършено образование за психолог/психотерапевт/;
 4. Копие от трудова книжка;
 5. Мотивационно писмо;
 6. Удостоверение за компютърна грамотност.

 

 1. Документите следва да се подават лично, в ДЦДУ ”Дъга”, в срок до 13.09.2013 г. включително, до 16.00ч.
 2. Подборът протича в два етапа:
 • Разглеждане на представените документи;
 • Интервю в 3 дневен срок, след проверката за съответствията на представените документи.
 • До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи в срок или същите не отговарят на поставените изисквания.

Кандидатите ще бъдат уведомени в 3 дневен срок ,след провеждането на интервюто, за крайното класиране.

Телефон за контакти: 0888703114; 0357/62183