Начало Общество ДЦДВХУ „Дъга“ обявява място за социален работник

ДЦДВХУ „Дъга“ обявява място за социален работник

54
0
СПОДЕЛИ
restorant

duga

О Б Я В Л Е Н И Е

Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания „Дъга” гр. Панагюрище, обявява място за социален работник /в работоспособна възраст /,  на

8 часов работен ден.

Минимални изисквания за заеманата длъжност:

 1. Висше образование /бакалавър, магистър/ – завършено образование: социални дейности, социална педагогика, специална педагогика;
 2. Компютърна грамотност;
 3. Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, по чл.70, ал.1 във връзка с чл.67,ал.1, т.1.

Ред за провеждане на подбора:

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
  • Писмено заявление за кандидатстване;
  • Автобиография/ СV/ по образец;
  • Диплом за завършено образование;
  • Копие от трудова книжка;
  • Мотивационно писмо.

 

 1. Документите следва да се подават лично, в ДЦДВХУ”Дъга”, в срок до 19.08.2016 г., до16.00 ч.
 2. Подборът протича в два етапа:
 • Разглеждане на представените документи;
 • Интервю в 3 дневен срок, след проверка за съответствие на представените  документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.

Кандидатите ще бъдат уведомени в тридневен срок, след обявения краен срок.

Телефон за контакти: 0888703114; 0357/62183

Email: dcdu.daga@mail.bg