Начало Общество Две панагюрски и една стрелчанска фирми с еко-глоби

Две панагюрски и една стрелчанска фирми с еко-глоби

СПОДЕЛИ
restorant

През месец октомври директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде 17 наказателни постановления на обща стойност 24 900 лева. За неподаден в срок годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното за заустване, санкция от 1000 лева е наложена на «ВиК-С» ЕООД – гр.Стрелча . На фабриката за производство на хавлиени изделия «Яна» АД в гр.Панагюрище е наложена имуществена санкция от 2 500 лева за изпускане на мазут в градския колектор и зъмърсяване с нефтопродукти на р.Панагюрска Луда Яна.  Имуществена санкция от 2 000 лева е наложена на «Експрес пак» ООД, гр.Панагюрище за това, че Дружеството предава за транспортиране отпадъци от дейността си без договор на лица, които нямат право да я извършват и в резултат на нерегламентираното изхвърляне се е образувало нерегламентирано сметище.