Начало Общество Емилиан Венчев е новият председател на Панагюрския районен съд

Емилиан Венчев е новият председател на Панагюрския районен съд

СПОДЕЛИ

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 9 гласа „За“ и 2 гласа „Против“ избра Емилиан Венчев – следовател в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Пазарджик за административен ръководител – председател на Районен съд – Панагюрище. Положителни становища са дали 14 съдии от проведено Общо събрание на съдиите от Районен съд – Пазарджик и Районен съд – Панагюрище, като подкрепа са заявили допълнително още двама.

Емилиан Венчев има над 16 години юридически стаж, като професионалната си кариера започва през 2005 г. като „следовател“ в Окръжен следствен отдел – Пазарджик, чиято длъжност заема до 2009 г. Тогава е преназначен на длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура – Пазарджик, която длъжност заема и до момента. Той заявява желание да продължи добрата организация на работа в съда, постигната от предишния ръководител, като в същото време положи усилия за решаване на текущи проблеми, с цел подобряване дейността.

Цветинка Пашкунова, Олга Керелска и Атанаска Дишева– членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поискаха мнението на кандидата във връзка с натовареността на съдиите в Районен съд – Панагюрище, спецификата на гражданските производства и предизвикателството на административните дейности, които му предстоят. Обсъдена бе реформата на съдебната карта и къде е мястото на Районен съд – Панагюрище в нея. Коментирани бяха начинът, по който Емилиан Венчев е избрал да смени професионалното си поприще, работата на Единната информационна система на съдилищата в органа, и практиката по Закона за административните нарушения и наказания.

Подкрепа към кандидатурата заяви Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, с мотив притежавания професионален опит на кандидата.

Източник: Марица