Начало Местна власт Ето какви са трите варианта за такса смет

Ето какви са трите варианта за такса смет

СПОДЕЛИ

Догодина ще има три варианта за плащане на такса смет на принципа количество изхвърлен боклук. Всяка община ще решава кой начин да прилага.

Единият е с торбички, другият на база вместимост на контейнерите за боклук, а третият – на човек от домакинството. За услугата миене и метене на улиците основата обаче ще е различна – или човек от домакинството, или площ на имота.

Това става ясно от наредбата за изготвяне на план-сметката
за разходите за услугите, за които се плаща таксата за битови отпадъци, публикувана от Министерството на финансите.
Предложението е част от реформата в системата за управление на отпадъците, която трябва да намали обема на депонираните отпадъци и да увеличи дела на рециклируемите материали.

Общинският съвет може да приеме различни основи
за отделните населени места, за отделните зони в тях, както и за различните категории задължени лица. Това означава, че ще е възможно в един квартал да се плаща с торбички, в друг – на човек от домакинство, а в трети – вместимост на контейнерите за смет и честотата на тяхното извозване.
Съгласно наредбата броят торби за годината за даден имот ще се определя съобразно извършения анализ за количеството битов отпадък, генерирано за този имот. Общинският съвет ще може да определи минимален брой торби, които да бъдат закупени от живеещите.

Това ще става на базата на анализ за минималното количество битов отпадък,
генерирано от един ползвател на услугата в дадено населено място или зона. Когато закупените за годината торби надхвърлят действително изразходваните, останалите пликчета ще се използват за следващата година.
Ако таксата се плаща на база контейнери за боклук, тя ще се разпределя според идеалните части на живеещите в имота, към който контейнерът е зачислен.

При начисляване на таксата на база брой
ползватели ще се взема предвид броят на всички лица, които ползват имота. Това включва собственици, наематели, обитатели, лица с настоящ адрес и т.н. Ако обитателите нямат настоящ адрес, се взема предвид постоянният.
Годишният размер на таксата ще се разпределя към задължените за имота лица в зависимост от притежаваните от тях идеални части. Информация за броя на ползвателите на услугата, както и всяка тяхна промяна, във всеки имот ще се събира служебно или чрез подаване на декларация.
При изчисляване на таксата на основа на торбички и контейнери тя ще може да се диференцира на база вид на отпадъка – хартия, пластмаса, стъкло, метали, биоотпадъци.

В момента общините са длъжни да осигурят съдове за събиране на битовите отпадъци и да организират транспортирането им до инсталации за третиране или до депа за обезвреждане.

 

Припомняме, че в началото на годината Общинският съет в Панагюрище реши таксата за битови отпадъци за 2024 г да остане непроменена. „В момента тежестта от такса битови отпадъци пада върху бизнеса, но през 2025 г. нещата ще се обърнат, ще има нова методика и тя ще бъде спусната централно. И ние като управленци трябва да сме готови, да имаме буфер, да има плавен преход.“ – предупреди на януарската сесия Никола Белишки от ГЕРБ.