Начало Общество Глоби и санкции за над 200 000 лева наложи РИОСВ-Пазарджик през 2018...

Глоби и санкции за над 200 000 лева наложи РИОСВ-Пазарджик през 2018 година

СПОДЕЛИ
РИОСВ

През 2018 г. РИОСВ–Пазарджик наложи глоби и санкции за нарушаване на
екологичното законодателство в общ размер 203 700 лева, сочат обобщени данни от
дейността на инспекцията. През годината експертите извършиха 1105 планови и
извънредни проверки в 915 обекта. За установени несъответствия са издадени 335
предписания, съставени са 49 акта за установени административни нарушения,
наложени са две текущи месечни санкции и една еднократна, издадени са 61
наказателни постановления. Събраните през 2018 г. суми от наложени месечни текущи или еднократни санкции са на стойност 68 321 лева. От тези средства – 61 097 лева са постъпили в бюджетите на общините Пазарджик, Панагюрище и Пещера, на чиято територия извършват дейност санкционираните субекти. Сумите трябва да бъдат изразходвани за екологични дейности.
За периода са издадени два акта за установяване на публично държавно вземане
на общините Пазарджик и Велинград, за невнесени отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и законна лихва за забава в размер на 4 835 570 лева.
На „зеления“ телефон и по електронната поща са приети и обработени 96
сигнала и 21 жалби. Значително е подобрена комуникацията и координацията с другите институции.