Начало Общество Глобяват местна фирма за изхвърлени гуми, В и К за пропуснат срок

Глобяват местна фирма за изхвърлени гуми, В и К за пропуснат срок

СПОДЕЛИ
restorant

През месец септември 2012г. експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 97 проверки в 75 обекта. Дадените предписания са 56. За нарушения на екологичното законодателство са съставени 10 акта : 1 по Закона за водите – за превишение на индивидуалните емисионни ограничения, 5 по Закона за управление на отпадъците – за неизпълнени предписания, водене на невярна отчетност и непредставени документи в указания от Закона срок, 3 на оператори, за които е установено, че не спазват условията в издадените им комплексни разрешителни и акт на физическо лице по Закона за защитените територии, за незаконна сеч на дърва в границите на резерват "Купена".
През септември 2012г. директорът на РИОСВ-Пазарджик издаде пет наказателни постановления на обща стойност 9 200 лева. Имуществени санкции по ЗУО в размер на 3 000 лева са наложени на "Балкант" ЕООД – гр.Пазарджик и физическо лице от с.Сарая за извършване на дейности с отпадъци без разрешително, а санкция от 2 000 лева е наложена на "Промагротрейд" – Панагюрище за нерегламентирано изхвърляне на гуми. За неподадени в срок годишни доклади за изпълнение на условията в издадените им разрешителни за заустване, санкции от 1000 лева и от 200 лева са наложени на "ВиК"-Панагюрище и  "Инфрастрой" ЕООД – гр.Брацигово.