Начало Общество Годишната винетка вече ще важи от 1 януари до 31 декември

Годишната винетка вече ще важи от 1 януари до 31 декември

СПОДЕЛИ
Реклама

vinetki
Годишната винетка вече ще важи от 1 януари до 31 декември. Така срокът на валидност се синхронизира с календарната и бюджетната година. До този момент според наредбите валидността изтичаше на 31 януари.

Това става с приета от правителството нова Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата.

В документа подробно се уреждат редът и условията за събирането на такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, такса за ползване на съоръжения и такава за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях. Наредбата касае условията и реда за събиране на всеки един от видовете такси по Закона за пътищата, с изключение на ТОЛ таксата, която към настоящия момент не се събира.

Предложена е уредба на начина, по който е определен периодът на валидност на годишната винетка, който съвпада с бюджетната година, съгласно разпоредбата на чл. 10. ал. 2 от Закона за публичните финанси. Предвижда се тя да бъде валидна от 1 януари до 31 декември на годината, за която е издадена.

За максимално улеснение на гражданите е предложена възможността при заплатена винетна такса за предходната година, те да имат правото да ползват републиканската пътна мрежа в срок до 31 януари на следващата година.

Месечната, седмичната и дневната винетка са със срокове на валидност съобразно датата на издаването им.

Разпоредбите, касаещи контрола и санкциите при ползването на републиканската пътна мрежа без заплатена винетна такса, са приведени в съответствие с действащите норми на Закона за пътищата и Закона за движението по пътищата.

Отменя се действащата към момента Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях.