Начало Местна власт И в Стрелча въвеждат епидемиологични мерки

И в Стрелча въвеждат епидемиологични мерки

СПОДЕЛИ
Чачов
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната със Заповед №223/13.03.2020 г. на ВрИД Кмета на общината  свика днес заседание на Общинския кризисен щаб, на което бяха приети редица епидемиологични мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на община Стрелча:

ЗАПОВЕД

 №224/14.03.2020 г., гр. Стрелча

На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето,  във връзка със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.на министъра на здравеопазването и във връзка с обявеното извънредно положение с решение на Народното събрание от 13.03 2020 г. и Заповед №223/13.03.2020 г. на ВрИД Кмета на община Стрелча и взети протоколни решения от 14.03.2020 г. на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с другите щабове

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Стрелча до 29.03.2020 г:
 2. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
 3. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
 4. Преустановяват се посещенията на децата в ДГ „Д-р Стайко Стайков”.
 5. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
 6. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
 7. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

 

 1. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации.
 2. Забранявам събирания и провеждане на мероприятия в пенсионерски и читалищни клубове.
 3. Забранявам ползването на Градска минерална баня.
 4. Забранявам посещенията на всички културни институции – музей и библиотеки.
 5. Забранявам провеждането на общинския пазар.
 6. При извършването на радостни и тъжни обреди в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция до разположените в съседство граждани.
 7. ОП „БКС и ОИ да извършва ежедневна дезинфекция на всички детски площадки, паркова мебел и спортни съоръжения.
 8. Обектите, извършващи търговска дейност да осигурят пропускателен режим на клиентите си с цел предотвратяване струпването на хора.
 9. Органите на Министерството на вътрешните работи оказват пълно съдействие за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

III. Срокът и обхватът на мерките по раздел I може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Стрелча http://www.strelcha.bg , да се постави на информационните табла на територията на общината и да се изпрати за сведение на Началника на РУП – Панагюрище, Областния управител на област Пазарджик, Директора на РЗИ – Пазарджик, секретаря на общината, директора на ОП „БКС и ОИ” и кметските наместници.

 

Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

НЕДЕЛКА ФИНГАРОВА /п/

ВрИД Кмет на Община Стрелча