Начало Бизнес Инж. Делчо Николов: Очакваме, че 2017 г. ще е една от най-успешните...

Инж. Делчо Николов: Очакваме, че 2017 г. ще е една от най-успешните за „Асарел-Медет” АД

СПОДЕЛИ

ВИЗИТКА
Инж. Делчо НИКОЛОВ е изпълнителен директор на „Асарел-Медет” АД от 2014 г. Член е на Управителния съвет на Българска минно-геоложка камара от 2017 г. като представител на подотрасъл „Рудодобив”. Роден е на 7 септември 1958 г. в гр. Панагюрище. Завършил е специалността „Минно инженерство” в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” в София. Работи в „Асарел-Медет” от 1980 г., последователно е ръководител на участък, началник на рудник „Асарел”, ръководител на направлението за технологично развитие и директор „Производствено-технически дейности”. През 2011 г. става генерален директор, а от 2014 г. е член на Управителния съвет на компанията и изпълнителен директор. Член е на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.

– Г-н Николов, продължителната криза на международните пазари на суровини в последните години беше сериозно предизвикателство пред Вашето дружество. Успяхте ли да го преодолеете?
– Цикличните спадове на цените на международните метални борси са обективни процеси. Но добрият мениджмънт не може да допусне изненада от подобна криза – трябва да я предвиди, да бъде подготвен със система от противодействия. Нашата най-силна реакция е да намаляваме себестойността на производството ни чрез внедряване на техника и технологии от последно поколение. Като илюстрация на това е фактът, че за 2016 г. производствената себестойност, в долари, на платим тон метал е по-ниска спрямо 2015 г. и е най-ниската за периода 2013-2016 г. Основен елемент от следването на стратегическата цел на фирмените ни програми за дългосрочно развитие е именно повишаване на производствената ефективност. Тази ефективност ще доведе до удължаване на живота на мината, което означава не само просперитет за компанията, а и социално спокойствие и устойчиво развитие на нашия роден край, както и съществен принос за развитието на минерално-суровинната промишленост. Постигането на тази цел е изключително важно, изисква ефективни мениджърски решения и не на последно място сериозни инвестиции. Припомням, че след приватизацията през 1999 г. сме инвестирали над 1 млрд. лева по програмите за дългосрочно развитие. И тук подчертавам, че става дума за вложения в екологосъобразен рудодобив, който отговаря и на най-високите световни стандарти за безопасност и здраве и за опазване на околната среда. Изградената визия за развитие на компанията предвижда да запазим тази инвестиционна динамика и през следващите години.
– Какво показват междинните финансови и производствени резултати за 2017 година?
-С удовлетворение мога да кажа, че за десетте месеца на 2017 година „Асарел-Медет“АД отчита отлични финансово-икономически и производствено-технологични резултати. Спокойно мога да прогнозирам, че при съпоставими условия това ще е една от най-успешните години във финансово и производствено отношение в историята на дружеството. За деветмесечието отбелязваме ръст от 74% на Оперативната печалба спрямо същия период на 2016 г. Ако до края на годината тази тенденция се запази, ръководството на „Асарел-Медет“АД има намерение, съгласно вътрешните правила за определяне на работната заплата, да стимулира допълнително целия екип на дружеството.

-Прави впечатление, че „Асарел-Медет” АД реализира редица проекти, свързани с образованието – проектът „Образование за всички”, стажантска програма, дуалното обучение? Защо насочихте вниманието си там?
– Липсата на подготвени и квалифицирани кадри в перспектива ще влияе все повече върху бизнеса в България. Анализите показват, че това е вече национален и европейски проблем, а сериозните компании не могат да чакат някой друг да го реши. Затова се включихме активно в този процес и на този етап сме доволни от постигнатите резултати. По проекта „Образование за всички” нашата фондация „Асарел” е подпомогнала повече от 600 ученици по определени социални критерии с осигуряване на безплатни учебници и стипендии. Инвестирани са над 50 000 лева в този социално ориентиран проект, а анализите през тези пет години показват, че над 90% от подпомогнатите деца повишават успеха си и имат ново, по-високо самочувствие и мотивация.
Стажантската ни програма има 14 издания, като от стартовата 2004 г. досега сме обучили над 620 студенти, а над 120 от тях вече са част от екипа ни. Това е много полезна за нас инициатива, тъй като успяваме да оценим качествата и мотивацията на младежите в реална среда и да привлечем най-добрите от тях като им даваме шанс за кариерно и личностно развитие в една от най-големите български компании.
„Асарел-Медет”АД е един от най-активните участници в пилотния проект за въвеждане на дуално професионално обучение в община Панагюрище. Тази идея, която вече се реализира, е в съответствие и с браншовата стратегия за подготовка на кадри за минерално-суровинната индустрия, разработена преди около пет години по инициатива на тогавашния председател на Българската минно-геоложка камара проф. д-р Лъчезар Цоцорков. На регионално ниво инициативата бе проектирана и адаптирана към местната бизнес среда съвместно с общината, други големи фирми, професионалната гимназия, представители на образователните институции. Може да се каже, че „бягахме пред вятъра”, защото тогава нямаше законодателна база, на която да стъпим и в огромна степен ние помогнахме на държавата да създаде и нормативната основа.
Към момента можем да се похвалим с едно много ползотворно партньорство с Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрище. По дуалния модел са разкрити общо осем паралелки по специалностите „Минна електромеханика“, „Добивни и строителни минни технологии”, „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии”, „Автотранспортна техника“ и „Пътно-строителна техника“, а от стартирането на проекта през 2014 година в Професионалната гимназия в Панагюрище са приети общо 91 ученици, които се обучават и в момента. От 26 септември двадесет и девет ученици от 11. клас започнаха своето обучение в реална работна среда на територията на нашето дружество. Два дни в седмицата – вторник и сряда, младежите се обучават в специално обзаведени учебни зали и посещават производствените обекти на дружеството. За тяхното обучение отговарят специално подготвени наставници, пред които стои предизвикателството да предадат своя опит в съответната професия и да изградят трудови навици у младежите, които имат своите първи трудови договори и получават възнаграждение от нас.
-Вашата компания се отзова на призива на Община Панагюрище и помогна да преодоляването на кризата с водоснабдяването през месец септември и началото на октомври тази година.

-Като социално отговорна компания не сме имали и миг колебание да помогнем на общината в този кризисен момент, като остойностеният размер на подкрепата ни е за над 520 000 лева. За нуждите на МБАЛ „Уни Хоспитал“ осигурихме водоноска, както и денонощно подаване на питейна вода в сградната инсталация. Това помогна на медицинските екипи да изпълняват професионално всекидневните си задължения и предотврати възникването на вътреболнични инфекции. По време на подмяната на водопровода ръководството на „Асарел-Медет“АД бе в постоянна връзка с кризисния щаб, създаден със заповед на кмета Никола Белишки за преодоляване на водоснабдителната криза. Припомням, че по същия начин „Асарел-Медет“ АД се ангажира с доставката на водопроводни тръби през 2008 г. на стойност над 500 000 лв., както и с възстановяването на помпени станции през 2012 г. за над 481 000 лв., включително и с пълното възстановяване на помпена станция „Златьовица“. От името на изпълнителното ръководство на „Асарел-Медет“АД използвам случая да благодаря на всички служители на дружеството, които допринесоха за справянето с водната криза.

Въпросите зададе Галина Бодурова