Начало Бизнес МБАЛ „Уни Хоспитал“ООД търси кандидати за длъжността „Шофьор на линейка“

МБАЛ „Уни Хоспитал“ООД търси кандидати за длъжността „Шофьор на линейка“

СПОДЕЛИ
restorant

МБАЛ „Уни Хоспитал“ООД търси кандидати за длъжността „Шофьор на линейка“

Изисквания за заемане на длъжността
Образование: средно образование;
Свидетелство за управление на МПС категория „С“.
Професионален стаж:  минимум 2 /две/ години професионален стаж след
придобиването на категория „С“ доказано с трудова книжка.
Личностни качества: Физическа, психическа и емоционална устойчивост,
професионална компетентност, аналитичност, способност за бърза ориентация
в ситуацията и взимане на адекватни решения, умения за работа в екип,
умения за решаване на конфликти, лоялност, отговорност, организираност.
Способност за координация и концентрация.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за започване на работа.
2. Автобиография.
3. Свидетелство за управление на МПС с категория „С“.
4. Копие от диплома за завършено образование.
5. Документ за трудов стаж.
6. Удостоверение за психологическа годност.
Документи се подават до 25.01.2019г. в деловодството на МБАЛ „Уни
Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски“ №100, ет. 7, или на
email: uni@unihospitalbg.com

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по
настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява,както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични
данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви, че МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за
различни от тук посочените цели.