Начало Общество Местният парламент ще заседава на 30 ноември

Местният парламент ще заседава на 30 ноември

СПОДЕЛИ

На 30.11. 2021 г. от 16.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет- Панагюрище. Предварителният дневен ред включва точки:

1.Приемане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 година.

2. Актуализиране на бюджета.

3. Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2022 година на
Център за подкрепа за личностно развитие, детски градини и читалищата на
територията на Община Панагюрище.

4. Увеличаване капитала на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД чрез записване на
дялове.

5. Погасяване от „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД към Община Панагюрище на
средства по предоставени възмездни финансови помощи.

6. Съгласуване на Бизнес план за дейността на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД,
гр. Панагюрище като ВиК оператор за периода 2022-2026 година.

7. Разпореждане с общинско имущество.

7.1. Продажба на общински имот УПИ I-109 „За училище“ и построените в имота сгради,
находящ се в кв. 25 по плана на село Баня.

7.2. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.172, находящ се
на ул. „Чучура“ №21 в гр. Панагюрище.

7.3. Продажбата на общинската част придаваща се по регулация към УПИ IV-4169,4179 в
кв.1206 по плана на гр. Панагюрище и прекратяване на съсобствеността в имота.

7.4. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.128, находящ се
на ул. „Рад Юруков-Слона“ в село Панагюрски колонии.

7.5. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.550, находящ се
на ул. „Георги Бенковски“ в с. Панагюрски колонии.

7.6. Продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.496 с площ 910 кв.м,
находящ се на ул. „Слънчева поляна“ в с. Панагюрски колонии.

7.7. Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.723, находящ се
на ул. „Райна Княгиня“ в с. Панагюрски колонии.

7.8. Продажбата на общинската част, придаваща се по регулация към УПИ V-577 в кв. 19 по
плана на село Баня и прекратяване на съсобствеността в имота.

7.9. Продажбата на общинската част, придаваща се по регулация към УПИ XV-342 в кв.62
по плана на село Баня и прекратяване на съсобствеността в имота.

7.10. Изкупуване на поземлени имоти – частна собственост, във връзка с разширяването на
Градски парк в гр. Панагюрище.

7.11. Отказ да се изкупи самостоятелен обект в сграда с идентификатор на обекта
№55302.501.3951.8.2, находящ се в сграда построена в общински поземлен имот с адрес: обл.
Пазарджик, гр. Панагюрище, ул. „Одрин“ №10.

7.12. Учредяване на отстъпено право на строеж за реконструкция на сгради и изграждане на
пристройка с площ 18 кв. м. към една от сградите, находящи се в общински поземлен имот в
с. Панагюрски колонии на Васил Маринов Костурков.

7.13. Учредяване на отстъпено право на строеж за реконструкция на сграда и изграждане на
пристройка с площ 18 кв.м. към нея, находяща се в общински поземлен имот в с. Панагюрски
колонии на Стефка Ангелова Николова.

7.14. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване за
стопанската 2021-2022 година.

7.15. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на
чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Георги Ангелов Навущанов.