Начало Местна власт Местният парламент заседава на 30 юни

Местният парламент заседава на 30 юни

СПОДЕЛИ
Редовното заседание на Общински съвет- Панагюрище ще се проведе на 30.06. 2021 г. от 15.00 часа, при следния
 
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
1.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отглеждане на животни, птици и устройване на пчелини на територията на Община Панагюрище
 
2.Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Панагюрище 2021 -2023 г.
 
3.Актуализация на капиталовата програма на Община Панагюрище за 2021 година
4.Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на Венета Петрова Арахангелова и Кънчо Стефанов Инджов.
5.Разпореждане с общинско имущество.
 
5.1. Продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.3122 с площ 369 кв.м, включително изградената в имота едноетажна сграда с идентификатор №55302.501.3122.1 със застроена площ 66 кв.м, находящ се на ул. „Петко Мачев” №18, гр. Панагюрище
 
5.2. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет в сградата на Здравна служба с. Оборище на „БЯЛА ЗМИЯ – АИПИПМП” ЕООД- Д-р Николай Деянов Еничеров.
 
5.3.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на медицински кабинет на І-ви етаж в сградата на поликлиниката на „Д-р Аделина Димитрова – АПМПИП” ЕООД
 
 
5.4. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина на I- ви етж в сградата на бившата стоматологична поликлиника на ЕТ „Д-р Динка Герова-АППДМ-ИП“.
 
5.5. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина на І-ви етаж в сградата на поликлиниката на ЕТ „Д-р Панчо Бътовски – АППДМ-ИП”
 
5.6. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинет по дентална медицина на ІІ-ри етаж в сградата на поликлиниката на ЕТ „Д-р Денка Кацарова – АППДМ-ИП”
5.7.Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на кабинети по дентална медицина на IІ-ри етаж в сградата на поликлиниката на „Узунов и съдружие – АППДМ-ГП” СД.
 
5.8. Отдаване под наем на търговска площ в търговската част на Градски универсален магазин гр. Панагюрище, чрез публичен търг с явно наддаване.
 
5.9. Отдаване под наем на едноетажна масивна сграда в с. Поибрене чрез публичен търг с явно наддаване.
 
5.10. Застраховане на имоти – частна общинска собственост за 2021 год..
 
5.11. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2021/2022 година. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Определяне на наемни цени на декар за индивидуално ползване на мерите, пасищата и ливадите – собственост на Община Панагюрище за стопанската 2020-2021 година.
 
5.12. Разни