Начало Общество На 30 май в Стрелча ще заседават Постоянните комисии

На 30 май в Стрелча ще заседават Постоянните комисии

30
0
СПОДЕЛИ
restorant

Мария МАСЛЕВА

Strelcha

На 30.05.2016г. от 16:00ч. в Кметска зала при Общинска администрация гр. Стрелча  ще се проведе  заседание  на ПК: „Образование, култура, здравеопазване, спорт, социални и младежки дейности, интеграция на етническите общности, вероизповедания”, „Социална и инженерна инфраструктура на общината, териториално – селищно устройство, общинска собственост, екология,селско и горско стопанство”, „Бюджет, финанси, икономика, национални програми и европейски фондове, туризъм” и „Законност, обществен ред и сигурност, местно самоуправлението, безопасност на движението по пътищата и гражданска защита”при ОбС-Стрелча, съобщиха от общинска администрация.  Заседанието  ще се проведе  при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността и финансовото състояние на общинско дружество –  „ВиК-С” ЕООД гр.Стрелча за 2015 година и мерки на ръководството за подобряване състоянието на дружеството. Информация за Асоциацията за ВиК сектора в област Пазарджик.
Внос и Докл. : Ф.Фингаров- Управител „ВиК – С” ЕООД

2.Отчет за поддържане на пътищата при зимни условия за изминалия сезон.
Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл. : Зам. Кмет на община Стрелча

3.Състояние на общинската инфраструктура – улици, пътища, ВиК в тази връзка – планиране на участие в проекти към Европейски фондове.
Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл. : Зам. Кмет на община Стрелча

4.  Информация за проведените обществени поръчки в община Стрелча.
Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл. : Зам. Кмет на община Стрелча

5.Отчет за състоянието,стопанисването и контрола над Общинските гори.
Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл. : Зам. Кмет на община Стрелча

6. Актуализация на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на община Стрелча към 31.12.2015г.
Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл. Вл.Христов-директор на дирекция АФИО

7.Отчет на изпълнение на бюджета за 2015г., извънбюджетните сметки, поименния списък на капиталовите разходи, състояние на общинския дълг и отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз.
Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл. Вл.Христов-директор на дирекция АФИО

8. Стратегията за развитие на спорта в община Стрелча за периода 2016 – 2020 г.  и Годишен план за развитие на физическото възпитание и спорта на община Стрелча за 2016 г.
Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл.:  Пенка Филипова – гл. специалист КОМДСЕВ
9. Текущи.
9.1. Включване в Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост в община Стрелча за 2016 г.   и отдаване под  наем без търг или конкурс за здравни  дейности  – два броя  помещения /кабинети за медицинска дейност/, коридор и санитарен възел с площ от 17,94 кв.м. , намиращ се на втория етаж/северозападното крило/в сградата на Поликлиника в гр. Стрелча ул.„Иван Павлов” № 2 .
Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл.: Мария Йовкова-специалист СДТ

9.2. Включване  в  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Стрелча за 2016год. и отдаване под наем за срок 10 /десет/ години на имоти – частна общинска собственост – ниви в землището на гр. Стрелча, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл.: Радка Александрова – ст. спец. „Земеделие”

9.3. Отмяна разпоредбата на чл.56,т.21 от Наредба за администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стрелча.
Внос. и докл.: Мария Станкова- Председател на ОбС-Стрелча

9.4. Отмяна разпоредбата на чл.2, ал.1, ал2,ал.3,ал.4 и чл.3, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5  от Наредба за условията и реда на прокопаване елементи на техническата инфраструктура.
Внос. и докл.: Мария Станкова- Председател на ОбС-Стрелча
9.5. Предварително съгласие  за придаване на 120 кв. м. към УПИ ІV- „Търговия и услуги”
от УПИ V- „Озеленяване, търговия и услуги” – частна общинска собственост  в кв. 17А по плана на град Стрелча
Внос.: Стойно Чачов – Кмет на община Стрелча
Докл.: Карамфила Нанова-гл.сп. УТ

Забележка:  Предложенията и приложенията по точки от 1 до 9.5.  са на разположение в стаята на технически сътрудник на ОбС – Кунка Петрова в сградата на община Стрелча.