Начало Общество Намалели сме с 2122 души и остаряваме, сочи статистиката

Намалели сме с 2122 души и остаряваме, сочи статистиката

СПОДЕЛИ
restorant

Към 31 декември 2012 г. населението на област Пазарджик е 271 681 души. В сравнение с 2011 г.  населението на областта е намаляло с 2 122 души, или с 0.8%  – през 2011 г. областта е наброявала 273 803, посочиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

Областта е  на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2012 г. лицата на 65 и повече навършени години са 49 778, или 18.3% от населението в областта. В сравнение с 2011 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 21.7%, а на мъжете – 14.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (26.4%), Габрово (25.1%) и Ловеч (24.3%). Общо в петнадесет области този дял е над 20.0% от населението на областта. За област Пазарджик този показател е 18.3%. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 16.1%, Благоевград – 16.6%, Варна и Бургас – съответно 16.8 и 16.7%.

Към 31.12.2012 г. децата до 15 години са 39 878, или 14.7% от общия брой на населението в област Пазарджик. Спрямо 2011 г. този дял се увеличава с 0.2 процентни пункта.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 17.6%, и Бургас – 15.0% от населението на областта. Общо в петнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в област Габрово – 11.3%.

Към 31.12.2012 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Пазарджик  е  49.3%, при 48.7% за страната. Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти – под 15 и  над 65 години, на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). Данните сочат, че хората в работоспособна възраст в областта са малко над тези, които не могат и не полагат труд.

Общо в петнадесет области на страната този показател е над 50.0%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин (62.5%), Ловеч (60.4%) и Монтана (59.3%), а най-благоприятно – в областите София (столица) – 41.0%, и Смолян – 43.4%