Начало Общество Нова специалност ще има в Професионалната гимназия в Панагюрище

Нова специалност ще има в Професионалната гимназия в Панагюрище

СПОДЕЛИ

През учебната 2021/2022 година, Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм предлага новата специалност:

„ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ“

Пълният курс на обучение 8-12 клас, дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията – ЕЛЕКТРОТЕХНИК.

 

Учениците изучават следните професионални теоретични учебни предмети: Електротехника, Електроника, Материалознание, Техническо чертане, Електроенергетика, Електрически инсталации, Електрически машини, Електрически апарати, Електрозадвижване, Технология, Диагностика и Проектиране.

 

Голямо значение се отдава на практическата подготовка на учениците – провеждане на учебни практики по: Обработка на материали, Електрически измервания, Електромонтажна, По специалността и лабораторна. За целта училището разполага с работилници и две електролаборатории, оборудвани с богата гама електродвигатели, измервателни уреди, опитни постановки и апаратура.

 

Основни дейности: Електротехникът разчита проекти, монтажни, електрически схеми и чертежи на електротехнически съоръжения и уредби. Извършва технологични операции за монтаж, демонтаж, ремонт, техническо обслужване и изпитване на елементи от съоръженията. Измерва електрически величини – ток, напрежение, съпротивление, мощност, енергия, фактор на мощността. Монтира и демонтира детайли, елементи и възли. Извършва профилактика и техническа експлоатация на електрообзавеждането, инсталациите и уредите. Ремонтира и проверява годността и безопасността на електрическите съоръжения. Извършва оглед, диагностика и техническо обслужване на електротехническото оборудване. Открива повреди, причините за тях и взема решения за отстраняването им.

 

Отговорности и задължения: Електротехникът поема отговорност за качеството на своята работа при изграждането, изпитването и поддържането на електрически системи в съответния сектор. Той обслужва и носи отговорност за правилното функциониране и безопасността на различни машини и апарати/ генератори, трансформатори, двигатели, апарати за ниско и високо напрежение.

 

Възможности за работа: във всички отрасли на промишлеността, транспорта и услугите – изграждане, изпитване, поддържане и ремонт на електрическо оборудване.

 

Трудности и предизвикателства в тази професия: Перспективите се свързват с усвояване на бързо развиващите се техника и технологии, необходимостта от осигуряване на безопасност при експлоатацията на електрическото оборудване.

 

Ресурси, с които трябва да се работи:  Шлосерски и електротехнически инструменти, цифрови и аналогови измервателни уреди, електронни уреди и апарати, диагностична техника, компютър и програмни продукти, нормативна и техническа документация.

 

Организации / институции в които може да се реализира човек: В държавни, общински и частни фирми с дейност в областта на електротехниката и енергетиката.

 

Длъжности, които могат да се заемат: Електротехник, електромеханик, електромонтьор, енергетик

 

Възможности за кариерно развитие: Електротехникът може да посещава различни семинари, курсове и обучения. След завършено средно образование и придобита трета степен на професионална квалификация, те могат да продължат образованието си по специалности с образователно – квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ в системата на висшето образование – Техническите университети в София, Пловдив, Варна и Габрово, Минно – геоложки университет и др.