Начало Общество Нова учебна година, нови правила

Нова учебна година, нови правила

СПОДЕЛИ

sou

Учебната 2016-2017 година ще стартира с нови наредби, нов учебен план и нови програми за учениците в I и V клас, промени в оценяването на учениците, които сега ще са в I и в V клас, и в графика на учебното време. Новите документи са изготвени и приети от Министерството на образованието и науката и са във връзка с влезлия в сила на 1 август 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование.

Според новия график за учебното време  децата в I клас ще учат до 31 май 2017 г., а в IV клас – до 31 май 2017 г.

Четвъртокласниците ще се завършват с национално външно оценяване по 4 предмета като математиката е възможен вариант за вход за гимназиите с профил математика и/или природни науки.

В VII клас обучението е до 15 юни 2017 г. и ще завършва с 3 национални външни оценявания – по български език и литература, по математика и по чужд език. Оценяването от изпитите в VII клас ще е с точки и всеки ученик ще намери своето място в различен тип гимназия – профилирана или професионална.

Държавните зрелостни изпити ще са на 19 и 22 май 2017 г.

Раздаването на дипломите за средно образование ще е в определен срок – до 22 юни 2017 г.

Нов учебен план през 2016-2017 г. влиза само за I и за V клас и обучението е по нови учебни програми. Всички учители по всички предмети и във всички класове разработват годишно тематично разпределение, което се утвърждава от директора

В I и в V клас ще се работи по действащите до момента учебници. Нов учебник ще има само по история и цивилизации в V клас.

Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците влиза само за учениците, които през 2016-2017 г. ще бъдат в I и в V клас. В I клас оценяването е с качествени оценки и приключва с една обобщена качествена оценка. За V клас се предвижда броят на текущите оценки да зависи от броя на часовете по определен предмет /напр. ако предметът се изучава 2 часа седмично, ученикът не може да има по-малко от 2 текущи оценки по този предмет през срока/. Няма промяна в оценяването за II и III клас – учениците ще имат текущи оценки с количествен и качествен показател и ще се формира годишна. В IV клас вече ще има оценки с количествен и качествен показател. До IV клас децата няма да повтарят.

От V до XII клас оценяването ще е с количествен и качествен показател(напр. отличен 6).  Класни работи ще се правят по български език и литература, по математика и по чужд език.

За учениците от начален етап, които не са усвоили знанията, се предвижда задължителна допълнителна лятна работа. Повтаряне след V клас ще има при оценка слаб 2.

През предстоящата учебна година влиза в сила новата Наредба за организацията на дейностите в училищното образование. Според нея педагогическият съвет трябва да проведе заседание, на което да има избор на учебните планове за всяка паралелка в I и V клас и да се създаде организация за целодневно обучение на учениците от  I до VII клас. Съветът приема учебните планове и за тези класове, които постъпват в първия от степента и се обучават по старите учебни планове – това са VIII клас с прием след VII в профилирани и професионални паралелки, IХ клас с прием след основно образование в профилирани, непрофилирани и професионални паралелки.

Педагогическият съвет на приемащото училище (при прием на ученици слез завършен VII клас) избира и двата учебни предмета, които ще са балообразуващи. Оценките по тези предмети ще се преобразуват в точки и ще се прибавят към точките от националните външни оценявания по български език и литература и по математика, за да се образува балът на седмокласниците.

От 2016/2017 г. започва създаването на професионално портфолио от всеки учител. В портфолиото ще се отразява образователна квалификационна степен, професионална квалификация, допълнителна специализация, постиженията и успехите на учениците и личните успехи. Започва и задължителната вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация.

В сила влиза и Наредбата за приобщаващо образование, която е насочена към подкрепа на всеки ученик – от този със специални образователни потребности към надарените ученици и изоставащите ученици. В нея са изписани нови санкции за учениците.

От тази учебна година влиза обучението по гражданското, здравното, екологичното, интеркултурното образование с всички изписани в наредбата теми за часа на класа. Всяко училище трябва да си разработи свой етичен кодекс. Класният ръководител ще изготвя план за часа на класа с темите, съответстващи на възрастта и подготовката на учениците.

Ще започне и изграждането на система за училищна ритуализация и възможност за училищно самоуправление.

За VII клас предстои компенсиране на пропуснатия материал по история, раздел Средновековие, география, раздел континента Европа, биология, раздел гръбначни животни по един от предложените 3 варианта: чрез часове в ЗИП, чрез часове в СИП или чрез преструктуриране на учебното съдържание.

В сила влиза и Стандартът за детските градини, който налага актуализация на стратегията и разработване на програмната схема на детските заведения.

Друга наредба, която също ще действа от 15 септември т.г., е Наредбата за информацията и документите, която въвежда нов дневник за подкрепа на личностното развитие.

Започват и процедури по създаване на иновативни училища или паралелки.