Начало Общество Областната епизоотична комисия с мерки срещу чумата по свинете

Областната епизоотична комисия с мерки срещу чумата по свинете

СПОДЕЛИ
restorant

На извънредно заседание на Областната епизоотична комисия бяха обсъдени  и обявени мерките за недопускане на заболяването „Африканска чума по свинете” на територията на област Пазарджик. Председател на епизоотичната комисия е зам. областният управител Ваня Минкова, на заседанието присъстваха представители на държавни институции, дружества и общини.

 

Членовете на комисията се запознаха с епизоотичната обстановка в страната и спецификата на заболяването „Африканска чума по свинете”.  Съгласно указанията на Българската агенция по безопасност на храните във връзка с констатирани огнища на „Африканска чума по свинете” на територията на република Украйна, са предприети следните превантивни мерки за територията на област Пазарджик:

 

 

 

І. Задължения на собственици на животновъдни обекти/ЖО/за промишлено отглеждане на свине:

 

1.Да  осигурят   добро ниво на мерките за био-сигурност на фермите:

 

– като засилят охраната на ЖО и режима на влизане и излизане от обекта;

 

– осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта ПТС;

 

-правилно функциониране и използване на филтъра за влизане и излизане на  хора;

 

-не допускат отглеждането на свине в”заден двор” от служителите и работещите в обекта;

 

-забранят внасянето на храни от животински произход в обекта;

 

-съхраняват в закрити помещения фуража,с който изхранват свинете;

 

-спазват плановете за дератизация на помещенията в обекта;

 

-не допускат достъпа на диви птици до торищата;

 

-съхраняват труповете на умрели животни в закрити помещения до вдигането им от екарисажа.

 

2.При констатиране на заболели свине с клинични признаци на заболяването, да забранят влизане и излизане на хора и животни от района на фермата или стопанството и сигнализират обслужващия ветеринарен лекар.

 

ІІ. Задължения на собственици на животновъдни обекти/ЖО/за отглеждане на свине за лична консумация-”заден двор”:

 

-да декларират оглежданите свине по вид и брой в съответното кметство и ги подадат за вписване в информационна система на БАБХ чрез обслужващия обекта ветеринарен лекар;

 

-да не разрешават контакт на външни лица с животните;

 

-да не изхранват на животните хранителни отпадъци от животински произход;

 

-съхраняват в закрити помещения фуража,с който изхранват свинете;

 

– при констатиране на заболели свине с клинични признаци на заболяването, да сигнализират обслужващия ветеринарен лекар.

 

 

 

ІІІ. Задължение на кметовете на общини.

 

1. След получаване на заповед на Областен управител с която са определени мерките за предотвратяване на заболяването АЧС да актуализират при необходимост състава на общинските епизоотични комисии и разпоредят свикването им, с цел набелязване на конкретни мерки на територията на съответната община.

 

2. Изпълняват изискванията на чл. 133 от ЗВД.

 

3.Разпоредят на управители на общински дружества по стопанисване на паркинги да засилят контрола по събиране и обезвреждане на хранителни отпадъци и не допускат животни до тях.

 

4. Да разпоредят на кметовете на кметства, съобразно своите правомощия :

 

а).Да контролират и не разрешават достъп до хранителни отпадъци от домашни, свободно отглеждани домашни и диви животни/ свине  на паркинги и сметища.

 

б). Да осигурят условия за актуализация на списъците

 

( регистрите ) на собствениците отглеждащи свине по вид, брой и адресна регистрация,

 

в). Да организират и оказват съдействие на длъжностните ветеринарни специалисти ( държавни и практикуващи) при изпълнение на ДПП по чл.118 от ЗВД.

 

г). Да осъществяват контрол при изпълнение на мерките, приети на общински епизоотични комисии,

 

д). Да не допускат нерегламентирана търговия с животни и продукти от животински и растителен произход на територията на кметството,

 

е).Не допускат създаването на нерегламентирани сметища и изхвърлянето на отпадъци от животински произход,

 

ж).Не допускат загробване на трупове на умрели животни,

 

з).Да запознаят по подходящ начин стопаните отглеждащи  свине с приетите мерки.

 

ІV. Задължения на директор на ОД “ Полиция “.

 

1.Оказват необходимото съдействие на служителите на Областна дирекция по безопасност на храните/ОДБХ/при изпълнение на служебните им задължения.

 

2.Съвместно със служители от ОДБХ оказват съдействие на кметовете на кметства и предприемат мерки за недопускане на търговия с живи животни, продукти от животински и растителен произход на нерегламентирани места/пазари.

 

3.Осигурява охрана на свиневъдни  ( животновъдни ) обекти при съмнение и потвърждаване на заболяването.

 

V. Директор РД “ Автомобилна администрация “ Пазарджик

 

1.Разпореди при извършване на контрол на МПС, превозващи живи животни и продукти от животински и растителен  произход да изискват необходимите документи за превоза им и при липса, да сигнализират незабавно ОДБХ/тел.0887 30 58 59-за живи животни и тел:0888 89 66 80 за продукти от животински и растителен произход/.

 

2.Служителите извършващи контрол на МПС да предупреждават пътуващите да не изхвърлят хранителни отпадъци на не регламентирани места.

 

VІ. Задължения на собственици във фуражни предприятия.

 

1.Да не оставят фуражи и фуражни добавки на открито.

 

  1. Да обезопасят складове за съхранение на фуражи и фуражни добавки и готова продукция от достъп на гризачи.

 

3..Да поддържат в изправност дезинфекционните площадки за ПТС и хора .

 

 

 

VІ. Задължения на СЛРБ.

 

По време на ловни излети:

 

–          при откриване на умрели диви животни в т.ч.свине да предотвратят възможността да ги ядат и разнасят други животни и птици,да уведомяват кмета на населеното място и официален лекар на общината;

 

–          не изхвърлят продукти/остатъци от животински и растителен произход .

 

VІІ. Задължения на Директора на РУГ:

 

  1. При  обхода на територията на ДДС и ДЛ и откриване на трупове на умрели диви животни в т.ч.свине да предотвратят възможността да ги ядат и разнасят други животни и птици,и уведомява общинските ветеринарномедицински служители към ОДБХ гр.Пазарджик.

 

2. Забрани изхвърлянето на храни от животински и растителен произход на територията на ДДС и ДЛ.

 

ІХ. Задължения на Директора на РИОСВ:

 

1.Да разпореди в кратък срок извършването на  проверки    на регламентираните сметища и паркинги /охрана,ограждане,не изнасяне на отпадъци от животински и растителен произход,правилното им унищожаване и др.в правомощията на институцията.

 

2.Да разпореди засилен контрола на регламентирани сметища по отношение не допускане изхвърляне и загробване на биологични материали/трупове на животни.

 

3.Да разпореди засилен  контрола за недопускане създаването на не регламентирани сметища.

 

4.Да разпореди  при откриване на трупове на умрели животни в.т.ч.диви свине,да се  уведомява общинския  ветеринарен лекар на територията .

 

Х. Директор ОДБХ:

 

1. Изпълнява всички разпоредени мерки  и свежда до знанието на служителите на ОДБХ и  практикуващи ветеринарни лекари на територията на област Пазарджик.

 

2.Чрез служителите в общинските ветеринарномедицински служби към ОДБХ,разпореди на управителите на промишлени свиневъдни обекти спазване на приетите от епизоотични комисия мерки за био-сигурност в обектите и постоянен ветеринарномедицински контрол в тях.

 

3.Да разпореди осъществяването на стриктен контрол на обекти за хранене с цел недопускане изнасянето на кухненски отпадъци освен за унищожаването им на определени за целта места.

 

4.Съобщава не забавно на директора на дирекция”Здравеопазване на животните”към БАБХ в случаи на заболели животни със съмнителни признаци .

 

5.При съмнение за заболяването,разпорежда изпълнението на „контингенс план”.

 

ХІ. Директор на РЗИ:

 

1.Свежда до знанието на общопрактикуващите лекари,епизоотичната обстановка по отношение на заболяването.

 

2.Поддържа постоянна връзка с директора на ОДБХ.

 

ХІІ. Директор на “ Напоителни системи “ ЕАД:

 

Разпореди на служителите и работниците, при обхождане на язовирите, реките и напоителните съоръжения на дружеството и намиране на трупове на умрели диви свине/животни, да предотвратят възможността да ги ядат и разнасят други животни и птици,и уведомяват официалния ветеринарен лекар на общината.

 

ХІІІ. Управителите на В.и .К-Дружествата :

 

  1. Обезопасят съответните съоръжения по начин недопускащ проникването на животни.

 

ХІV.Задължение на Директора на Областна дирекция “ З “ Пазарджик:

 

Общинските служби “ З “ да извършат проверки по складовете на земеделските кооперации и големите зърно-производители  за начина на съхранение на зърното и не допускане то на контакта му с живи животни.

 

ХV. Жителите на област Пазарджик.

 

1.При пътуване с туристическа или служебна цел зад граница при завръщането си в Р.България спазват забраната за не внасяне на хранителни продукти а при наличие на такива остатъци ги предават за унищожение на ГКПП .

 

2.Да не изхвърлят хранителни отпадъци на нерегламентирани места,места за отдих който се обитават от диви животни.

 

3.При разходки сред природата и откриване на трупове на умрели животни да уведомяват кмета на населеното място, най близкия практикуващ ветеринарен лекар на територията и/или подадат сигнал на тел./факс № 034 444-212  и на e-mail : RVS_13@nvms.government.bg на ОДБХ.

 

4.При констатиране на екологични замърсявания и нарушения сигнализират РИОСВ на „зелен телефон”  034 441 875 в работно време и 0885 301 066 в извън      работно време и почивни дни и на e-mail:riewpz@riewpz.org .

ХVІ.Физически и юридически лица организиращи  изложби и състезания с животни спазват изискванията на чл.134 от ЗВД/ДВ бр.87 от 2005 г.