Начало Общество Обществено обсъждане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие

Обществено обсъждане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие

СПОДЕЛИ

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PО001/1.4-07/2010/011-U-06 с предмет: „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище“, с изпълнител „Инвестиционно проектиране“ ЕООД, на 16 октомври 2012 година от 17:00 часа, в Сесийна зала, втори етаж в сградата на Община Панагюрище

ще се проведе обсъждане по ключови въпроси свързани с: визия за развитие на бизнеса на територията на община Панагюрище, определяне на зони за въздействие, формулиране на цели и стратегии, индентифициране на проектни идеи, заинтересовани страни и потенциални инвеститори.

Позицията и становището на жителите на град Панагюрище е от изключителна важност за успешното реализиране на проекта.