Начало Местна власт Община Панагюрище набира документи за настаняване в общинско жилище

Община Панагюрище набира документи за настаняване в общинско жилище

СПОДЕЛИ
restorant

Община Панагюрище набира документи за настаняване в общинско жилище (апартамент), находящо се в гр.София, район „Триадица”, за учебната 2016 – 2017 год. По волята на дарителя на апартамента – Роза Тодорова Багрянова, в жилището се настаняват само момичета, които са студентки, записани в редовна форма на обучение.

Документи за кандидатстване:
1.Молба-декларация(образец).
2.Документ (уверение), удостоверяващ обучение във висше учебно заведение за учебната 2016-2017 год.
3. Документи удостоверяващи брутните доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане както и получаваните пенсии, обезщетения по Кодекса за социално осигуряване, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.
Лицата декларират всички брутни доходи на семейството, получени през 12 календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.
При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.

Срок за настаняване в общинското жилище – за учебната 2016 – 2017 год.

Срок за подаване на заявления за кандидатстване – до 09.09.2016 год. в Център за административно обслужване в Общинска администрация-Панагюрище.

След изтичане на крайния срок за подаване на заявленията, комисия назначена от кмета на Община Панагюрище ще класира кандидатите в срок до 15.09.2016 год.

За информация стая №305 в сградата на Общинска администрация – Панагюрище, или на телефон 0357/600-54.

____________________________________________________
ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
МОЛБА–ДЕКЛАРАЦИЯ
От …………………………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,
(Име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………….,
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ ……..,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………
Гражданство: ……………………………

Уважаеми господин кмет,
1. Желая да бъда настанена в общинско жилище, находящо се в гр. София, жк „Триадица”
2. Прилагам документ удостоверяващ, че съм студентка, записана в редовна форма на обучение за учебната 2016 – 2017 год.:
……………………………………………………………………………………………………………………

3. Прилагам удостоверения за всички брутни месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

4. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, се задължавам да уведомя в 7-дневен срок отдел “УОССД” при ОбА – Панагюрище.

5. Известно ми е, че за неверни данни посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ……………2016 г. Име: ………………………………………………..
Гр. …………………… Подпис:…………………………………