Начало Местна власт Община Панагюрище обяви конкурс за длъжността „Връзки с обществеността, протокол и международно...

Община Панагюрище обяви конкурс за длъжността „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество”

СПОДЕЛИ

Община Панагюрище обяви процедура за подбор на Старши експерт „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество” в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА ПОДБОР

за назначаване на служител на трудов договор за длъжността:

Старши експерт „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество” в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ – 1 бройка.

І. Кратко описание на длъжността :

– Предоставя информация на медиите и обществеността за дейността на Общинска администрация – Панагюрище;

– Разработва програми за популяризиране работата на администрацията и издигане авторитета ѝ в обществото;

– Подпомага Кмета на общината при информиране на обществеността и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване;

– Анализира публикациите в медиите за обществено мнение за дейността на общинската администрация и информира ежедневно кмета;

– Разработва, организира и провежда публични кампании за предварително представяне на подготвяни от администрацията нормативни актове;

– Осигурява публичност и прозрачност на дейността на общинската администрация;

– Организира и осигурява мероприятията на общината при вътрешно и международно сътрудничество.

ІІ. Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

образование висше, ОКС „Бакалавър“ и професионален опит минимум 1 година

ІІІ. Изисквания предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността:

Успешният кандидат трябва да притежава:

– Завършено висше образование от следните професионални направления: „Филология“, „Политически науки“, “Обществени комуникации и информационни науки“ или области на висше образование – стопански или хуманитарни науки ;

– Отлична българска граматика и умение за писане;
– Владеене на английски език – писмено и говоримо се счита за предимство;
– Отличен опит в използването на Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power point, Microsoft Outlook/Outlook express;

Личностни умения и компетентности:

– аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност

– лични качества – инициативност, оперативност, колегиалност, коректност, креативност, представителност, лоялност към организацията.

IV. Начин на провеждане на подбора: допустимост по документи и интервю.

V. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора:

1. Писмено заявление за кандидатстване, като кандидатът конкретизира позицията за която кандидатства;

2. Копия от документи за придобита образователна степен и специалност и допълнителни квалификации;

3. Автобиография (европейски формат);

4. Документ за компютърна грамотност и владеене на чужд език /ако притежава такъв/;

5. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

6. Препоръки от предишен работодател /ако притежава такива/.

V. Нормативни документи за подготовка от кандидатите:

– Закон за държавния протокол, правилника за прилагането му;

– закона за местното самоуправление и местната администрация;

– Законът за държавния печат и националното знаме на Република България;

– Законът за герб на Република България;

– Наредба на общински съвет – Панагюрище за символите, почетните звания и отличия;

– Други нормативни и поднормативни актове касаещи протокола и церемониала, международното сътрудничество и връзките с обществеността.

VІ. Размер на индивидуалната месечна работна заплата: съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

VIІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени до 26.05.2023 г. /включително/ – 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация, ЦАО, партер.

Задължително при постъпване на работа се представят оригиналите на документите за сверяване от определения служител.

След изтичане срока на обявлението комисия проверява съответствието на представените документи с обявените изисквания и провежда интервю с допуснатите кандидати.

За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.