Начало Местна власт Община Панагюрище прие програма за развитие на туризма

Община Панагюрище прие програма за развитие на туризма

СПОДЕЛИ
restorant

Общински съвет–Панагюрище прие Програма за развитие на туризма на територията на община Панагюрище за 2018 година.

„ Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище е разработена в синхрон с разбирането за последователна и целенасочена политика в областта на туризма, като осигуряваме координация и партньорство между публичния, частния и неправителствения сектор и съдействаме за популяризиране на дестинацията.Амбицията ни е, заедно, с общи усилия с местните общности, да превърнем Панагюрище в още по-желана и предпочитана туристическа дестинация, чрез повишаване конкурентоспособността и качеството на туристическия продукт, на основата на партньорство между всички заинтересовани страни.“- посочи  заместник–кметът Галина Матанова.

Програмата съдържа общата рамка за развитие на туризма на територията на община Панагюрище. Тя е определена въз основа на наличния потенциал и сравнителните предимства на територията, като същевременно съчетава политики, цели, приоритети и механизми, залегнали в национални и европейски стратегически документи за планиране и управление развитието на туризма. Съобразена е и с тенденциите за развитие на туризма, условията на икономическо развитие на страната и възможностите за кандидатстване с проекти за европейско финансиране.

 Програмата извежда и систематизира целите и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности в община Панагюрище и осигуряване на трайна конкурентоспособност като привлекателна дестинация за активен туризъм.

За 2018 година Програмата предвижда следните дейности:

  • Изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;
  • Организация на информационното обслужване на туристите;
  • Изграждане и поддържане на туристическите обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на Общината;
  • Организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;
  • Провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;
  • Реклама на туристическия продукт на общината, включително участие в туристически борси и изложения;
  • Взаимодействие с туристически сдружения и организации за управление на туристическия район;
  • Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.

Конкретните проекти, дейности, отговорници, бюджет и срокове за изпълнение са заложени в Плана за действие, който е елемент на съдържанието на Програмата за развитие на туризма на територията на община Панагюрище.

Основна роля при изпълнението й ще играе Консултативният съвет по въпросите на туризма, създаден съгласно изискванията на чл.13 от Закона за туризма.