Начало Местна власт Община Панагюрище с рекорден бюджет над 23 млн.лева за 2019 г.

Община Панагюрище с рекорден бюджет над 23 млн.лева за 2019 г.

СПОДЕЛИ
restorant

Инвестиционната програма за тази година е на стойност 6 647 599 лева

На заседанието си на 6 февруари местните депутати приеха бюджета на Община Панагюрище. Тазгодишната финансова рамка е в размер на 23 024 323 лева, от които за държавни дейности 10 963 688 лева, за местни дейности 11 358 911 лева и 701 724 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. Рекордната сума бе одобрена с 14 гласа „за“, 3 „против” и  2 „въздържал се“. Гласовете „Против” бяха на Станимир Велчев, Филип Калбуров и Динка Ганчева, а с „въздържал се” гласуваха Иван Лалов и Пенка Пиперкова.

Инвестиционната програма на общината за 2019  година е на стойност 6 647 599 лева, от които 2 608 770 лева – финансиране със средства от Европейския съюз, 3 606 029 лева – собствени бюджетни средства и 432 800 лева – целеви трансфери от Държавния бюджет.
Инвестиционните разходи в община Панагюрище през тази година ще са за нови и преходни обекти, като се акцентира върху ремонти по изграждането, ремонта и поддържането на пътната и улична мрежа, имотите общинска собственост, образователната инфраструктура, социалните и здравни услуги. Запазва се приетия механизъм на разпределяне на средства за инвестиции по кметства.

Финансовата рамка на бюджета беше представена от директора на дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет” Цветана Якова.

Tя подчерта, че проектобюджетът е балансиран, изпълним и съобразен с приоритетите на общинския план за развитие на общината за този мандат, като основната цел е ефективно управление на бюджетните средства и общинската собственост с цел повишаване качеството и обхвата на предоставените от Общината услуги. Сред основните акценти в него са неповишаване размера на местните данъци и такси; увеличение на инвестициите в образованието, в т.ч. и за подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура, с цел непрекъснато развитие на позитивна панагюрска образователна система; увеличаване  на инвестициите за социални и здравни услуги, благоустрояване с местни средства на дневния център за деца, младежи и дневния център за възрастни с увреждания; преустройство на общинска собственост в сграда за домашен социален патронаж, детска млечна кухня; инвестиции в ДКЦ – Панагюрище за подобряване на условията на средата;подкрепа за спорта и културата, реализация на проекти по ОП „Региони в растеж“ – рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище; многофамилни жилищни сгради – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществени институционални сгради, повишаване качеството на услугите сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места на територията на община Панагюрище чрез подмяна на съдовете и увеличаване на техниката за дейностите.

Председателите на постоянните комисии в ОбС изразиха своите положителни становища, като се обединиха около мнението, че Бюджет 2019 е изпълним, включващ сериозни инвестиции и обръщащ внимание на различни сектори, повечето от които са и национални приоритети.

По-сериозен дебат предизвика въпросът с намаляването на концесията на общинското търговско дружество „В и К – П”. Малко по-рано , в рамките на заседанието, съветниците решиха да бъде намалена концесионната такса и приеха тя да е 6 000 лв. Общинският съветник от групата на БСП Станимир Велчев изрази мнение, че приоритетно направление трябва да бъде подмяна на водопроводната мрежа, тъй като имаме 62% загуба на вода. Тази загуба се плаща от една страна от хората, ползващи вода, и тъй като явно, че водопроводната мрежа не ни е добра, това увеличава рисковете от аварии и спиране на водата. „Намаляването на концесията на „ВиК” решава финансовите въпроси на дружеството, но не решава подмяната на водопровода.”, коментира още Велчев.

В отговор кметът Никола Белишки припомни, че през 2011 година „В и К” е било с близо 1 млн. лева задължения към Басейнова дирекция, имаше режим на водата във високите части на Панагюрище, непрекъснати проблеми с Магистралния водопровод, недостиг на вода във високите части на селата Бъта, Оборище, и прочие. Градоначалникът подчерта: „За нас водоснабдяването винаги е било и е приоритет, и това намира отражение и в този проект на Бюджет за 2019 г., където има заложена смяна на вътрешна водопроводна мрежа. Проектът, който общината е разработила и внесла в Междуведомствената комисия за отремонтиране на най-уязвимия в момента участък, в района на яз.”Газян” е на стойност над 718 000 лв.”.