Начало Местна власт Община Панагюрище спечели нов проект по ОПАК

Община Панагюрище спечели нов проект по ОПАК

СПОДЕЛИ

1910363_10152280286576911_4732604917195565127_nС Решение № РМФ-79/27.06.2014 година на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ е одобрено за финансиране проектно предложение на Община Панагюрище „Провеждане на обучения за надграждане капацитета и компетентността на служителите в общинска администрация Панагюрище“.

Общината кандидатства с проектното предложение в открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок на кандидатстване, по приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Общият размер на одобреното проектно предложение е 170 820 лева.

Предстои подписване на Договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ между Община Панагюрище и Оперативна програма „Административен капацитет“.