Начало Местна власт Общината дава възможност за становища и предложения относно такса „смет“

Общината дава възможност за становища и предложения относно такса „смет“

СПОДЕЛИ
Панагюрище бизнес, общински съвет, съветници
Реклама

В законоустановения срок от 30 дни, Община Панагюрище предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и транспортиране, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2021 г. и определяне на годишен размер на Такса битови отпадъци и промил за всяка услуга поотделно за 2021 година., на e-mail: obstina@abv.bg или на адрес Център за административно обслужване, пл. „20-ти април” № 13, гр. Панагюрище.

file icon pdf План сметка ТБО