Начало Общество Общината стартира прием на документи за длъжностите: „Социален работник“, „Медицинска сестра“, „Психолог“...

Общината стартира прием на документи за длъжностите: „Социален работник“, „Медицинска сестра“, „Психолог“ и „Рехабилитатор“

89
0
СПОДЕЛИ

ob6tina-panagiuri6te-pa121

Община Панагюрище в качеството си на конкретен бенефициент по Проект „Предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община Панагюрище” по Договор № BG05M9OP001-2.002-0250, процедура BG05M9OP001 – 2. „Независим живот”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., от 09.06.2016 г.  стартира приемане на документи за следните длъжности: „Социален работник“, „Медицинска сестра“, „Психолог“ и „Рехабилитатор“:

І. ИЗИСКВАНИЯ:

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Социален работник“- 1 бр.:

1.            Висше образование – завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности.

2.            Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година.

3.            Опит при изпълнение на проекти – предимство, както и работа с лица и деца с увреждания.

Специфични изисквания:

1.            Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

2.            Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;

3.            Добри компютърни умения;

4.            Много добри комуникативни и организационни умения;

5.            Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда за предоставяне на услугата по 3 ч. дневно.

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Медицинска сестра“ -1 бр.:

1.            Образование – завършена образователна степен с професионална квалификация „Медицинска сестра”.

2.            Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година.

3.            Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Специфични изисквания:

1.            Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

2.            Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;

3.            Добри компютърни умения;

4.            Много добри комуникативни и организационни умения;

5.            Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда за предоставяне на услугата по 2 ч. дневно.

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Психолог“-1бр.:

1.            Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър, специалност психология;

2.            Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година.

3.            Опит при изпълнение на проекти – предимство.

4.            Допълнителни квалификации се считат за предимство, както и работа с лица и деца с увреждания.

Специфични изисквания:

1.            Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

2.            Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;

3.            Добри компютърни умения;

4.            Много добри комуникативни и организационни умения;

5.            Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда за предоставяне на услугата по 2 ч. дневно.

Минимални изисквания за заемане на длъжността „Рехабилитатор“- 1бр.:

1.            Висше образование /бакалавър, магистър/ – завършено образование рехабилитация,          кинезитерапия, физиотерапия;

2.            Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година;

3.            Опит при изпълнение на проекти – предимство;

4.            Допълнителни квалификации се считат за предимство, както и работа с лица и деца с увреждания.

Специфични изисквания:

1.            Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

2.            Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца и възрастни;

3.            Добри компютърни умения;

4.            Много добри комуникативни и организационни умения;

5.            Умения за работа в екип.

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по Кодекса на труда за предоставяне на услугата по 2 ч. дневно.

ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

•             Писмено заявление по образец – Приложение №1;

•             Автобиография по образец – Приложение №2.

•             Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.

•             Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в периода от 09.06.2016 г. до 16.06.2016 г. включително, на ул. „Граф Игнатиев“ № 1 /сградата на бившето училище/ от 09,00 до 17,00 часа.

 

Заявления за кандидатстване можете да получите на място, както и в Общинска администрация гр. Панагюрище.

 

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:

1.            Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие  със обявените изисквания за съответната длъжност.

2.            Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

 

За справка и информация тел. 0885885431 – Петя Терзийска- Ръководител проект;

0884310740 – Атанаска Мечева – Счетоводител проект;

0887688770 – Соня Скачкова – Координатор проект.