Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава на 29 септември

Общинският съвет ще заседава на 29 септември

СПОДЕЛИ
Панагюрище бизнес, общински съвет, съветници
Реклама

Редовното заседание на Общински съвет- Панагюрище  ще се състои на 29.09. 2020 г. от  15.00 часа,  при следния дневен ред:

 

 1. Приемане на Отчет за касово изпълнение на бюджета, Отчет на сметките за средствата от Европейския съюз и сметки за чужди средства на Община Панагюрище за 2019 година. 

 

 1. Приемане Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Панагюрище за първо полугодие на 2020 година.

 

 1. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище – Никола Белишки да присъства на Общото събрание на „Спорт Инвест Панагюрище“ ООД и гласува от името на Община Панагюрище 

 

 1. Промяна на бюджета на Община Панагюрище за 2020 година. Изменение и допълнение на капиталовата програма. 

 

 1. Разрешение за формиране на паралелка в общинско училище с брой на учениците под минималния.

 

 

 • Разпореждане с общинско имущество.

 

 

  1. Издаване на разрешително за водовземане на минерална вода чрез съществуващи водовземни съоръжения /КЕИ №№ 2-6 „Топла вода“/ от находище „Баня“, Община Панагюрище.

 

  1. Изменение на действащия Общ устройствен план /ОУП/ на Община Панагюрище.

 

  1. Учредяване право на строеж за реализация на проект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“.

 

  1.  Учредяване право на строеж върху общински недвижим имот за изграждане на надстройка към съществуваща сграда, собственост на Ангелина Михайлова Георгиева.  

 

          6.5. Продажба на общински недвижими имоти, с. Левски, както следва:

– УПИ I-127 с площ от 502 кв.м, ведно с двуетажна сграда „Ракиджийница” със застроена площ от 119 кв.м, находящ се в кв.46 по плана на с. Левски;

– УПИ II-127 с площ от 467 кв.м, находящ се в кв.46 по плана на с. Левски;           

– УПИ XI – „Фурна” с площ от 600 кв.м, находящ се в кв.31 по плана на с. Левски

 

6.6. Продажбата на УПИ IV- „за ТП”, с площ 30 кв. м, находящ се в кв.27 по плана на с. Левски чрез публичен търг с тайно наддаване, за изграждане на трафопост