Начало Местна власт Общинският съвет ще проведе редовното си заседание на 23 юни

Общинският съвет ще проведе редовното си заседание на 23 юни

СПОДЕЛИ

На 23.06. 2022 г., от 15 .00 часа, Общинският съвет ще проведе редовното си заседание при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна в поименния състав на постоянните комисии „Териториално и селищно
устройство“ и „Екология, туризъм, селско и горско стопанство“.
2. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2022 година. Изменение на
капиталовата програма.

3. Разпореждане с общинско имущество.
3.1. Прекратяване на процедура за приватизация на „ДИАГНОСТИЧНО-
КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР I ПАНАГЮРИЩЕ“ ЕООД
3.2.Застраховане на имоти- частна общинска собственост за 2022 година
3.3. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на
медицински кабинет №3 и манипулационна №2 и припадащите се общи части към тях
от І-вия етаж /ново крило/ на сградата на поликлиниката, ул. Д-р Лонг”, гр.
Панагюрище.
3.4.Учредяване на отстъпено право на строеж за построяване на масивна едноетажна
жилищна сграда в общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.4244,
находящ се на ул. „Малина“ №32 в град Панагюрище.

3.5. Учредяване на отстъпено право на строеж към жилищна сграда, построена в
общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.227, находящ се на ул. „Атанас
Кирилов“ в село Панагюрски колонии.
3.6. Продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.590, находящ се на ул.
„Проф. Петър Дееничин” в с. Панагюрски колонии.
3.7. Продажбата на общинската част придаваща се по регулация към УПИ II-697 в кв.37
по плана на село Баня и прекратяване на съсобствеността в имота.
3.8. Продажбата на общинската част придаваща се по регулация към УПИ XX-874 в
кв.60 по плана на село Попинци и прекратяване на съсобствеността в имота.
3.9. Продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.771 с площ 816 кв.м,
находящ се на ул. „Георги Дедев” в с. Панагюрски колонии.
3.10. Прекратяване на съсобственост в недвижим поземлен имот с идентификатор
55302.394.59 по КККР на гр. Панагюрище, представляващ Друг вид земеделска земя в
местност Фетенци, чрез продажба на общинската част от имота на съсобствениците
Христо Ангелов Демиров и Невяна Божидарова Данчева.
3.11. Прекратяване на съсобственост в недвижим поземлен имот с идентификатор
55302.101.368 по КККР на гр. Панагюрище, представляващ овощна градина в местност
Мочин шавар, чрез продажба на общинската част от имота на съсобственика Николай
Стоянов Немигенчев.