Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава на 21 юли

Общинският съвет ще заседава на 21 юли

СПОДЕЛИ

Общинският съвет ще заседава на 21.07. 2022 г. от 16.00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет за работата на Общински съвет- Панагюрище за периода
01.01.2022 година-30.06.2022 година. Приемане на план за работата на
Общински съвет- Панагюрище за периода 01.07.2022 година-31.12.2022 година.
2. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2022 година. Изменение и
допълнение на капиталовата програма
3. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и
застрояване (ПРЗ) с възложител „ФАЙЪР“ ООД гр. Панагюрище

4. Разпореждане с общинско имущество
4.1. Отдаване под наем на помещение с площ от 7 кв.м., находящо се в партерната
част на сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище, чрез
публичен търг с тайно наддаване.
4.2. Отдаване под наем без публичен търг или публично оповестен конкурс на
медицински кабинет №17 и припадащите се общи части към него от І-вия етаж
/старо крило/ на сградата на поликлиниката, ул. Д-р Лонг” гр. Панагюрище
ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – П” ЕООД –

Панагюрище за 2021 год.

1. Приемане доклада на управителя на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД,
за дейността на дружеството през 2021 година.
2. Приемане одитирания годишен финансов отчет на „Водоснабдяване и
канализация – П“ ЕООД за 2021 година и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на решение за начина на уреждане на загубата от дейността на
дружеството през 2021 година.
4. Избор на регистриран одитор за извършване проверка и заверка на годишния
финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация – П“ ЕООД за 2022 година.
5. Определяне на окончателното възнаграждение на управителя на дружеството за
2021 г.
6. Определяне на бизнес задача на управителя на „В и К – П“ ЕООД за 2022 г.
7. Вписване на приетите решения в Търговския регистър.