Начало Местна власт Общинският съвет ще заседава на 25 март

Общинският съвет ще заседава на 25 март

СПОДЕЛИ

Редовното си ззаседание ще проведе Общинският съвет  на 25.03. 2021 г. от 16.00 часа,  при следния

 

Реклама

   ДНЕВЕН  РЕД:

 

  1.  Приемане на  Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище.
  2. Приемане Отчет за изпълнение на Плана за действие на Община Панагюрище в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2018-2020/ за 2020 година.
  3. Приемане Отчет за дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Панагюрище за 2020 година.
  4. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Панагюрище за 2021 година.
  5. Приемане на отчет – анализ за дейността на РС ПБЗН  за 2020 година.
  6. Предоставяне на безлихвен заем на „Водоснабдяване и канализация-П“ ЕООД, град Панагюрище.
  7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на „Лазур Строй“ ООД.